Extra Extra: احتمالاً گنج واقعی دوستان بد هنر بودند که ما در طول راه ایجاد کردیماز آنجا که Oak Island بسیار زیبا به نظر می رسد ، پیوندهای پایان روز امروز را بررسی کنید: تأثیرگذاران NYC TikTok ، استفانی گریشام در مورد ترامپ فکر می کند ، "خانه اژدها" تریلر ، تصاویر Pitchfork ، پرش سگ کوچک و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید