64 میلیون ایرانی منصفانه نوبت واکسن کرونا بدست آمده کرده اند


به گزارش وسط روابط پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، 64 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 96 هزار نفر در داخل ملت اولیه دوز واکسن کرونا را بدست آمده کردند.

به گزارش رجانیوس، تا این مرحله ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۵ نفر نوبت اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۵ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۸ نفر نوبت {سوم} واکسن کرونا را بدست آمده کرده‌اند.

انواع همه واکسن های تزریقی در داخل ملت به 147 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 858 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 838 دوز رسید.

ساعت شب قبلی 91 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 541 دوز واکسن کرونا در داخل ملت تزریق شد.