5 نکته بسیار مهم کدام ممکن است نیاز به در گذشته به دلیل راه اندازی مشاهده MMA بدانید

نکاتی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به در گذشته به دلیل راه اندازی مشاهده MMA بدانید به همان اندازه تصمیمی آگاهانه بگیرید و انتخاب کنید کدام ممکن است خواه یا نه واقعاً می توانید هر دو نیاز به مشارکت در دهید.

1. خواه یا نه بدن ما بدست آورده اید در واقع می تواند آن خواهد شد را تحمل تدریجی؟

در گذشته به دلیل راه اندازی {هر} سبک ورزش بدنی، نیاز به همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی مشاوره گرفتن از کنید. ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است خوب تعیین کنید از حداکثر به دلیل ورزش باشد یا نباشد، مربوط به تمرین هنرهای رزمی مختلط. هر چند {احساس می کنید} فقطً مفید هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی تخلیه نمی شوید، یک بار دیگر نیاز به . بارهای مسائل بهزیستی انتقادی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به همان اندازه دیر نشده نمی توان قرار است به آنها بروند را واقعاً احساس کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال تمرین طاقت فرسا در واقع می تواند قرار است به آنها بروند را بدتر کردن تدریجی.

2. MMA هر چیز کوچک فقط در مورد روال تمرین متقابل است

برای اینکه خوب مبارز MMA به موفقیت برسید، نیاز به به دلیل قطار حرکت کنید. امروزه {نمی توانید} به ساده خوب موارد زیر باشید، در نتیجه استراتژی های جنگ MMA زمان توسعه یافته اند. اگر در داخل دهه گذشته 90، در کل اولیه رویدادهای هنرهای رزمی مختلط تلویزیونی، خوب گراپلر سابمیشن ناب مربوط به رویس گریسی می تواند بر نه مبارزان تسلط یابد، همین الان اگر به ساده جیو جیتسو برزیلی بلد باشید {نمی توانید} به آن خواهد شد برسید. کل شما به حداقل یک تمرین متفاوت ورود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ورزشی بدست آورده اید به ساده بر ایده خوب بعد باشد یا نباشد، احتمالات بدست آورده اید برای به دست آورد شدن در داخل خوب جنگ شدید کم است. مختلط بین کشتی (یونانی-رومی و حتی کشتی آزاد)، جیو جیتسو برزیلی (هر دو سایر هنرهای گراپلینگ تسلیم مربوط به کشتی ربودن هر دو سامبو) را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد های موی تای شناخته شده به عنوان یک مخلوط بهترین در داخل MMA {در نظر گرفته می شود}. پس زمینه مطمئناً یکی این چیزها، بدست آورده اید {در حال حاضر} موزه خوبی برای افزایش دارید.

سپس دوباره، اگر از قبلً خوب کشتی گیر موثر، خوب گراپلر موثر سابمیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مهاجم موثر هستید، لزوماً خوب مبارز موثر MMA نخواهید بود. بدست آورده اید ادامه دارد به حداقل یک معلم {تخصصی} MMA خواستن دارید به همان اندازه به بدست آورده اید بیاموزد کدام ممکن است روش صحیح کل شما این استعدادها را در کنار همراه خود {هر} عامل یکی دیگر کدام ممکن است مخصوص این فعالیت های ورزشی است ترکیبی کنید.

3. متواضع باشید

اگر روحیه بزرگی دارید، در گذشته به دلیل عضو شدن در به ورزشگاه MMA یک بار دیگر در نظر گرفته شده کنید. بدست آورده اید ادامه دارد هم می توانید آن خواهد شد را مشارکت در دهید، اما چه زمانی {نمی توانید} در داخل ورزشگاه استاندارد باشید، هر دو یاد می گیرید کدام ممکن است روش صحیح آن خواهد شد را به معنی طاقت فرسا مشارکت در دهید، هر دو مجبور به انصراف آن خواهد شد خواهید شد. به خاطر داشته باشید که به حداقل یک تجهیزات گلف می‌پیوندید به همان اندازه یک چیز یاد بگیرید، 9 برای اینکه به باقیمانده اشخاص حقیقی آنجا نصب شده کنید کدام ممکن است به دلیل قرار است به آنها بروند بالاتر هستید. این زاویه خوب مبارز نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی زیادی آن خواهد شد را تحمل {نمی کنند}.

احتمال دارد آموزش داده شود احتمالاً یکی از مشخصه های خوب مبارز است. بدست آورده اید نیاز به به دلیل خطاها شخصی درس بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر داشته باشید که به طور معمول است به دلیل باخت چیزهای بیشتری یاد می گیرید به همان اندازه به دلیل خوب برد. اگر در همه زمان ها در داخل حین اسپارینگ شکست می‌خورید آزرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضی نشوید، کاملا امتحان کنید به دلیل آن خواهد شد تجربیات درس بگیرید به همان اندازه روزی کدام ممکن است بالاتر شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوبت شماست کدام ممکن است به دست آورد شوید.

4. مفید بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخوابید

با بیرون مصرف شده صحیح، مشاهده فقط در مورد بی اثر است. اگر قطعنامه دارید مشاهده MMA را راه اندازی کنید، نیاز به بدانید کدام ممکن است ابتدا نیاز به تغییراتی در داخل به طور یکنواخت اقامت وجود داشته باشد یا نباشد. مصرف کردن {صحیح} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن آب خیلی زیاد یکی از اسبابک ها است. این 9 تنها واقعی به بدست آورده اید این پتانسیل را می دهد کدام ممکن است شخصی را بالاتر همراه خود مشاهده تطبیق دهید، کاملا بدست آورده اید را {سالم تر} می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد خوب ورزشکار را به بدست آورده اید می بخشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آورده اید نیاز به {هر} هفته همراه خود آن خواهد شد عصر های اجتماع اجتماعی رام نشده خداحافظی کنید. بدست آورده اید نیاز به {هر} عصر کمتر از هشت ساعت بخوابید، در نتیجه بهتر شدن صحیح مهم {آسیب} نرسیدن است.

5. آرام باشید

خیلی زیاد مشاهده نکنید بدست آورده اید نیاز به چیزهای زیادی بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} زمان زیادی می برد. کشتی، ضربه زدن، محکم کردن، تحویل دادن، شرطی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارهای {جنبه} های نه ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به رشد یابد. هر چند در نظر گرفته شده می کنید می توانید ، سعی نکنید به دلیل میانبر بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به خوب شخص حلقه دار به دلیل هفته اول مشاهده کنید. بدست آورده اید به ساده زخمی خواهید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در وضعیت ضعیف سلامتی خواهید شد. 3 بار در داخل هفته جذب دارد، به همان اندازه روزی کدام ممکن است به آن خواهد شد رفتار کنید و خواهید شد زمان مشاهده را بهبود دهید.