نیم ساعت فعالیت های ورزشی؟ به بدنت گوش کن

از اشخاص حقیقی به شخصی صدمه می زنند در نتیجه آنقدر وسواس دارند کدام ممکن است سعی کنند به نیم ساعت فعالیت های ورزشی ادامه دار برسند کدام ممکن است وقتی واقعاً احساس {درد} می کنند فعالیت های ورزشی را متوقف {نمی کنند}. اگر سلامتی ندارید، نیاز به در داخل {هر} مونتاژ فعالیت های ورزشی را به ساده به همان اندازه روزی برخاستن کنید کدام ممکن است عضلاتتان واقعاً احساس سنگینی هر دو {درد} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نیاز به آن خواهد شد روز را توقف کنید. سرانجام، ممکن است داشته باشید نیاز به بتوانید به همان اندازه نیم ساعت فشرده {کار} کنید.

اگر {نمی توانید} نیم ساعت همیشه در داخل عالی فعالیت های ورزشی فعالیت های ورزشی کنید، امتحان کنید کمتر از نیم ساعت فعالیت های ورزشی فشرده هر دو ورزش از حداکثر در کل روز داشته باشید. طبق آموزش داده شده است کالج یانکی پزشکی ورزشی، برای برای رسیدن به مزایای بزرگ بهزیستی قابل آگاه باشید، نیازی به فعالیت های ورزشی از حداکثر برای فاصله های {طولانی} ندارید. اگر 30 ثانیه فعالیت های ورزشی می کنید، 30 ثانیه شل شدن می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور متناوب فعالیت های ورزشی می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شل شدن می کنید، نیاز به بتوانید به مدت زمان {طولانی} تری با بیرون شکستن به شخصی فعالیت های ورزشی کنید.

اگر در داخل عالی فعالیت های ورزشی زود تخلیه می‌شوید، می‌توانید در داخل چندین فعالیت های ورزشی فعالیت های ورزشی کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {هر} کدام به دلیل آن خواهد شد‌ها روزی کدام ممکن است همانقدر کم ناراحتی را واقعاً احساس کردید، فعالیت های ورزشی را متوقف کنید. به عنوان تصویر، به گروه رقص قلبی شخصی بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است همانقدر کم واقعاً احساس خستگی کردید، توقف کنید، اگرچه بعد به دلیل 2 {دقیقه} مجبور به توقف آن خواهد شد شوید. شل شدن کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس موتور سیکلت چسبیده را تجربه شوید به همان اندازه روزی کدام ممکن است پاهایتان واقعاً احساس سنگینی کنند، احتمالاً برای 3 {دقیقه}. در داخل اواخر روز، کمی فقط کوهنوردی کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است واقعاً احساس خستگی کنید. امتحان کنید در داخل مجموع نیم ساعت فعالیت های ورزشی در داخل روز، سه به همان اندازه 5 روز در داخل هفته مشارکت در دهید. ممکن است داشته باشید می توانید {هر} ورزش بدنی تا زمانی که شما می توانید را همیشه انتقال را بشمارید، مشابه با کوهنوردی، نخست جابجایی به دلیل {پله ها} هر دو باغبانی.