164 ناخوشایند سرخک در داخل ملت ایجاد شدند


معاون وزیر بهداشت ضمن ابراز دلخوری کردن به دلیل گزارش اشیا سرخک در داخل برخی استان های ملت به دلیل ایجاد 164 مورد سرخک خبر داد.

به گزارش رجانیوز، کمال حیدری در داخل {حاشیه} نشست روسای دانشکده های علوم پزشکی ملت کدام ممکن است توسط ویدئو کنوانسیون برگزار شد، ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران 12 ماه قبلی شهادت دادن {حذف} سرخک را به دلیل جهان اکتسابی کرد. گروه بهداشت با این وجود {متاسفانه} همزمان شیوع سرخک در داخل افغانستان همسایه به دلیل سوی اکنون نیست به عنوان یک نتیجه امتیازات سیاسی در داخل افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت کردن متعدد به دلیل اتباع افغانستانی به کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکندگی آنها خواهند شد در داخل عوامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای مختلف عصبی هستیم. در نتیجه در داخل استان های مختلف این {بیماری} گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان یک نتیجه حساسیتی کدام ممکن است نسبت به این {بیماری} ممکن است وجود داشته باشد مشاهده ویژه ای به آن خواهد شد داشته ایم.

وی افزود: به همه شما دانشکده‌های علوم پزشکی هشدار اطلاعات‌ایم کدام ممکن است برای معامله با به موضوعی کدام ممکن است ما را در داخل پایه‌کنی سرخک در داخل ملت خطر می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌ریزی برای افزایش واکسیناسیون اتباع غیرایرانی به‌ویژه در داخل مناطقی کدام ممکن است {وجود ندارد}، اقدامات اجباری را مشارکت در ندهند. ساکنان ایرانی {تجمع} می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت واکسیناسیون علیه سرخک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون فراهم کردن می تواند. سرخجه به طور پرانرژی واکسینه می تواند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت شکسته نشده داد: ممکن است حتی به فاز خصوصی و غیر خصوصی اصل دادیم به همان اندازه در داخل صورت خواستن مراقبت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش‌های اجباری را مشارکت در دهند.

وی ذکر شد: ساکنان افغانستانی کدام ممکن است آرزو به بازدید به ملت شخصی را دارند مشاهده داشته باشند کدام ممکن است نیاز به واکسیناسیون را مشارکت در اطلاعات باشند در نتیجه این {بیماری} اکنون در داخل افغانستان در داخل جاری انتخاب است.

حیدری دانستن درباره انواع قربانیان به سرخک در داخل ملت افزود: تا به امروز 164 نفر در داخل ملت به این {بیماری} آشفته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است این {بیماری} مسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات سرایت به اشخاص حقیقی بیشتری ممکن است وجود داشته باشد. {هر} شخصی که پروسه سرخک را رادیکال نکرده است نیاز به برای واکسیناسیون سرخک، اوریون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخجه به امکانات بهداشتی درمانی در سراسر اطراف ملت مراجعه تدریجی. امیدواریم بدون در نظر گرفتن امتحان و مدیریت این {بیماری} اکنون نیست مداخله نکنیم.