کربوهیدرات های پیشرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی

کربوهیدرات‌های پیشرفته (کربوهیدرات‌های پیشرفته) فقط شکر به هم مرتبط می‌شوند به همان اندازه یک سری را تشکیل دهند. {اینها} غذاهایی هستند کدام ممکن است اساساً در داخل غلات فشرده وجود دارند. هر بار کدام ممکن است کربوهیدرات های پیشرفته بلعیدن می کنید، اصولاً در داخل گلوکز آسیب دیده می شوند. تکنیک آسیب دیده شدن گلوکز مقایسه شده است همراه خود کربوهیدرات های آسان کندتر است.

آنزیم های گوارشی نیاز به طاقت فرسا تر {کار} کنند به همان اندازه پیوندهای زنجیره ای را بشکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قند آسان بازسازی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به همین دلیل است} کدام ممکن است کربوهیدرات های پیشرفته برای تکنیک هضم زمان بیشتری می گیرند. چون آن است این واقعیت واقعی همراه خود شناسایی آن قرار است “کربوهیدرات های پیشرفته” نیز نصب شده می تواند باشد در نتیجه پیشرفته به معنای دردسر است.

{اهمیت}

کربوهیدرات ها حیاتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبع مفید غالب بنزین بدن ما هستند. قدرت برای عجله آزاد می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری خواستن در داخل سلول ها را پر می تنبل. هر بار کدام ممکن است فعالیت های ورزشی می کردید بدن ما ممکن است داشته باشید در داخل آن قرار است زمان به قدرت به زودی می خواهد، بلعیدن کربوهیدرات های پیشرفته در واقع می تواند نتیجه در قدرت شود.

کربوهیدرات ها ممکن است داشته باشید را برای مدت زمان بسیار طولانی سیر نگه می دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث می تواند باشد انرژی کمتری خریداری شده کنید. متعاقباً، در واقع می تواند در داخل {مدیریت} بار {مفید} باشد یا نباشد. کربوهیدرات های پیشرفته تشکیل فواید مصرف شده ای هستند. داروها غذایی همراه خود کربوهیدرات های پیشرفته تشکیل ویتامین های غذایی، داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبات شیمیایی فیزیکی هستند. حفظ کربوهیدرات ها به 55 به همان اندازه 60 شانس به همین دلیل همه انرژی، راهی که در آن خوبی برای جدا کردن کردن داروها مغذی است. ممکن است داشته باشید نیاز به به همین دلیل این پیروی کنید کدام ممکن است نیمی به همین دلیل غلات ممکن است داشته باشید فشرده باشد یا نباشد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 وعده سبزیجات و میوه ها در داخل روز بخورید. این روش ها {تضمین می کند} کدام ممکن است بلعیدن کربوهیدرات پیشرفته ممکن است داشته باشید رضایت بخش است.

دارایی ها

دارایی ها کربوهیدرات‌ها نان‌های سبوس‌دار، محیط، موسلی، سیب‌زمینی، محیط، ذرت، آرد ذرت، پاستا، {سبزیجات} اساس‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج اسپرسو‌ای هستند.

عدم وجود

با این وجود، اگرچه فیبر رژیمی هیچ خوب ارزش انرژی هر دو مصرف شده ای ندارد، متوسط دارای مواردی است کدام ممکن است در واقع می تواند در داخل متعادل کردن بار {مفید} باشد یا نباشد. عدم وجود فیبر غذایی در واقع می تواند نتیجه در مسائل گوارشی شود. ممکن است همچنین باعث یبوست می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سطح کلسترول} را نخست می برد. اگر به همین دلیل رژیم کربوهیدراتی کدام ممکن است سرشار به همین دلیل فیبر است بیشترین استفاده را ببرید به تنبل کردن هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی به کاهش شاخص گلیسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین {تأثیر} بر مرحله گلوکز پشتیبانی می تنبل.