پیام وانمود کردن موسسه مالی برای اکتسابی پاداش!


اخیراً پیامی وانمود کردن همراه خود عنوان پاداش نوروزی به موسسه مالی دولتی در داخل تعدادی از وب های اجتماعی مشابه با واتس اپ آشکار شده است.

به گزارش رجانیوس به نقل به دلیل قلب {اطلاع رسانی} پلیس عشایر تهران؛ اخیراً پیام وانمود کردن همراه خود عنوان «پاداش نوروزی به موسسه مالی دولتی» در داخل تعدادی از وب‌های اجتماعی مشابه با واتس‌اپ آشکار شده است آن خواهد شد به دلیل مصرف کننده درخواست شده است می‌شود برای اکتسابی پاداش نوروزی شخصی برخورد اینترنتی وارد تنبل، {در حالی که} لینک انتشار شده شامل خوب برخورد اینترنتی نباید باشد. اتصالی کدام ممکن است موسسه مالی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده را به 1 مکان خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامعتبر هدایت می تنبل.

سپس به دلیل مصرف کننده تقاضا می تواند باشد کدام ممکن است برای اکتسابی پاداش شخصی این پیام را همراه خود بینندگان شخصی به اشتراک بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خوب اپلیکیشن وانمود کردن شامل بدافزار راه اندازی تنبل، لذا به ساکنان گران قیمت آن را تایید مطمئناً نیست به این پیام ها اعتقاد نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تخلیه آن خواهد شد خودداری کنند.