پلیس فتا: محتوای وب شخصی را باز نگذارید


برخی مجرمان همراه خود بهره مندی از {عکس} های سفارشی مشتریان به طور قابل توجهی خانمها، نقشه های مجرمانه شخصی را برنامه ریزی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل افراد اخاذی می کنند.

به گزارش رجانیوز به نقل به همین دلیل میزان، در میان ساکنان همراه خود ساختار انتقاد به همین دلیل پلیس مبنی بر تخلیه {عکس} های شخصی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باج گیری در میان قرار است به آنها بروند همراه خود این ترفند اقدام می کنند.

شاکیان کدام ممکن است اکثراً خانمها هستند، مدعی شده‌اند کدام ممکن است افراد ابتدا همراه خود فریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب اعتقاد به قرار است به آنها بروند مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به جستجو {عکس}‌های شخصی به همین دلیل اشخاص حقیقی اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل {مدتی} نقشه‌های مجرمانه شخصی را مشارکت در دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت مشارکت در آن خواهد شد اقدام کرده‌اند. در داخل اجرای نقشه های شخصی ناموفق، {عکس} اشخاص حقیقی را در داخل دنیای آنلاین ما آشکار می کنند.

در میان شاکیان نیز اعلام کردن می کنند کدام ممکن است {عکس} های شخصی را در داخل صفحات سفارشی شخصی به اشتراک گذاشته اند با این وجود بعداً متوجه شدند کدام ممکن است اشخاص حقیقی همراه خود دستیابی به صفحات وب دیجیتال شخصی {عکس} های سفارشی شخصی را در داخل وب های مختلف آشکار کرده اند.

برای اطمینان از دلیل پشت این جنایات به سراغ رئیس قلب پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل جرایم سایبری پلیس فتا رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده را جویا شدیم.

سرهنگ علی محمد رجبی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود میزان گفت: مجرمان سایبری در داخل دنیای آنلاین ما آرزو می کنند فرصتی هستند به همان اندازه بتوانند اعمال مجرمانه شخصی را مشارکت در دهند.

وی همراه خود خاص اینکه به طور معمول است مشتریان همراه خود خطاها شخصی این فرصت را برای مجرمان فراهم می کنند، ذکر شد: به طور معمول است جرمی تخصصی ایجاد می کند دنیای آنلاین ما اتفاق می افتد نسبتا بارگیری است.

سوء بهره مندی از داده ها سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی

رئیس قلب پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل جرایم سایبری پلیس قبایل فدرال ذکر شد: مجرمان به همین دلیل این داده ها برای آزار، باج گیری، خطر، افترا و بسیاری دیگر استفاده بیشتر از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل زیادی را برای افراد راه اندازی می کنند.

وی افزود: جلوگیری از جلوگیری از این گونه جرائم، مشتریان نیاز به در داخل تخلیه داده ها سفارشی، تصاویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی های شخصی در داخل دنیای آنلاین ما دقت زیادی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به همین دلیل تخلیه {در این} خانه به پیامدها آن خواهد شد در نظر گرفته شده کنند.

به آموزش داده شده است سرهنگ رجبی، سالم تر است مشتریان صفحات اینترنتی شخصی را بسته نرم افزاری نگه دارند به همان اندازه اشخاص حقیقی بی نام نتوانند به محتوای صفحات شخصی ورود داشته باشند.