پرواز تهران به استانبول به همین دلیل ریل بیرون شد


پرواز تهران به استانبول دقایقی در گذشته به همین دلیل پرواز به همین دلیل فرودگاه امام خمینی (ره) به همین دلیل ریل بیرون شد.

به آموزش داده شده است رجانیوس؛ دقایقی در گذشته به همین دلیل پرواز تهران – استانبول، نمایندگی هواپیمای پرواز میراژ باند فرودگاه امام خمینی (ره) را انصراف کرد. در داخل همین اتصال مارکبر رضوی سخنگوی گروه هواپیمای پرواز ملت در داخل مراجعه به خبرنگار مهر ذکر شد: میراژ به همان اندازه دقایقی اکنون نیست اطلاعیه مربوطه را گفتن خواهد کرد.

وی افزود: {در این} پرواز 260 مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 خدمه حضور داشتند. وی قابل انتساب به نقص فنی به همین دلیل باند فرودگاه بیرون شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل باند بیرون شد.

به آموزش داده شده است رضوی، همه شما {مسافران} در داخل سلامت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {انتقال} {مسافران} به استانبول پروازهای گزینه جایگزین برای فراهم کردن می دهیم.