{پاسخ} همیلتون به اعدام ها در داخل عربستان سعودی: فرض نکردنی


گروه ورزشی – راجانئوس: در اطراف اخیر مسابقه روش 1 ادعا به عصر یکشنبه در داخل جده عربستان سعودی برگزار شود. رقبا در داخل عربستان سعودی همراه خود انتقاد چندین گروه حقوق بشری مواجه شده است. لوئیس همیلتون در داخل {حاشیه} این گشت و گذار دانشگاهی در داخل مصاحبه همراه خود خبرنگاران به این ماده موضوع {پاسخ} داد.

نیروی محرک مرسدس بنز ذکر شد: “پاسخگویی من می روم مکان بازدید می کنیم، با این وجود فرآیند ما شناخته شده به عنوان رانندگان اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است همین جا هستیم، دردسر کنیم به همان اندازه آنچه را کدام ممکن است می توانیم مشارکت در دهیم.” باید همیشه با توجه به اتفاقاتی عربستان سعودی رخ دانش است توجه دهیم. من می روم کنار هم قرار دادن جلب رضایت همراه خود افرادی هستم امتحان و راه اندازی این اصلاح در داخل عربستان هستند.

وی افزود: گوش دادن به آن تعدادی از قصه ها غیر قابل فرض است. مثلا شنیدم مرد 14 ساله ای کدام ممکن است محکوم به اعدام شده بود به من می روم پیام داد. وقتی 14 ساله هستید، حتی نمی دانید همراه خود مسکن شخصی چه می کنید.

چند مورد آخر هفته پیش عربستان 81 نفر را در داخل دیر یا زود اعدام کرد.

منبع مفید: ارنا