وزیر کشور تایید کرد که پرونده متروپل بسته شده است.


کار متروپل در یک سخنرانی کلیدی به پایان می رسد. و پرونده آن بسته شد.

رجانیوز، احمد وحیدی وزیر کشور در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا گزارش جدیدی از کلانشهر به دولت ارسال شده است یا خیر؟ یا اینکه گزارش این موضوع لغو شده است؟وی گفت: کار متروپل در نقطه حساسی به پایان رسیده و پرونده آن بسته شده است.

وی گفت: هم اکنون کلانشهر برای انجام عملیات تخریب ساختمان به مجموعه اعزام شده و از نظر فیزیکی نیز ماجرا طبق برنامه پیش می رود.

وزیر کشور گفت: حادثه این کلانشهر نقطه شروعی است که ما به سراغ تمام سازه های ناپایدار برویم و بررسی ها را تسریع کنیم، شهرداری ها، نظام های مهندسی و غیره این امکان را پیدا کرده اند که با آن مقابله کنند، این مشکل واضح تر است و تعیین کننده

وحیدی تصریح کرد: گزارش تخلفات به کمیته رسیدگی به این موارد ارائه می شود و ابعاد آن مشخص و گزارش شده است.

وی در خصوص رویکرد وزارت کشور برای اصلاح ساختار پاساژ علاءالدین تهران گفت: موضوع پاساژ علاءالدین در گذشته مورد توجه قرار گرفته و لایه های اضافی حذف شده است.