نرخ رشد اقتصادی سال جاری با نفت 1/4.3 درصد و بدون نفت 3.5 درصد اعلام شد.


گروه سیاسی – رجانیوز: بر اساس آخرین نتایج سه ماهه حسابهای ملی تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت در سال 1390 در 1400 7569 هزار ریال با نفت و 6511 میلیارد ریال بدون نفت. این در حالی است که سال گذشته این رقم در زمان استفاده از نفت 7254 میلیارد ریال و بدون نفت 6289 میلیارد ریال بود. این نشان دهنده رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی و 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال اول است.

بر اساس گزارش های سال اول سال فعالیت‌های کشاورزی با رشد منفی 2.5 درصد، صنعت و معدن 6 درصد و خدمات 4.5 درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. دوره سال گذشته

نرخ رشد اقتصادی سال برای نفت 3/1.5 درصد و برای بدون نفت 3.5 درصد اعلام شده است.

نرخ رشد اقتصادی سال برای نفت 3/1.5 درصد و برای بدون نفت 3.5 درصد اعلام شده است.