مشکل کسری بودجه 480 میلیارد باتی دولت بدون استقراض قابل حل است.


0
من دوست دارم

عنوان:
مترادف ها:

_5.mp4 | دانلود فیلم

نحوه نمایش تصاویر:
تصویر اول > بزرگ را در ابتدای خبر ببینید.
موضوع:
سیاست
اقتصاد
فیلم ها
تصویر:
آماده سازی:
0
تایید منشی:
گربه
ویدئو:
فایل رجا_5. Mp4
مکان و امکانات نمایش:
آخرین خبرها
محبوب
ربحثه
آخرین خبرها
دوشنبه 30 خرداد 1401 16:53 ساعت
طرح 2:
0