ما به همین دلیل قبلی کشف ایم کدام ممکن است {نباید} به خارج از کشور ها اعتقاد کنیم / وابستگی ما به توان داخل / کل شما دنیا در داخل سه 4 ملت مختصر شد / بعد به همین دلیل بازدید ما به تاجیکستان روابط اقتصادی ما 4 برابر شد / در داخل دوره ها گفتند اگر یکی 200 هزار بشکه فروخت ما وزیر نفت!


محله سیاسی – راجانیوس: آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در داخل بازدید قلمرو ای به خراسان رضوی همراه خود تاکید بر اینکه بلافاصله اعتقاد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پشتوانه بزرگی برای ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعتقاد سرمایه اجتماعی، {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط.» باعث بهبود اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید محلی می تواند باشد.

رئیس جمهور افزود: تمام مشکل اقشار مختلف ملت نیاز به کنار آمدن با حقانیت دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب امید محلی باشد یا نباشد. بعد از همه امید آفرینی همراه خود حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت قابل انجام معمولاً نیست، نسبتاً نیاز به در داخل فرهنگ سازی {کار} به آن قرار است رسید.

آیت الله رئیسی در موضوع {وظایف} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل گام دوم انقلاب اسلامی افزود: در داخل چهل 12 ماه اول انقلاب گام های خوبی برداشته شده است اما کاستی هایی نیز ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به جبران شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: اطلاعیه گام دوم انقلاب اسلامی روایتی عالی به همین دلیل واقعیت واقعی کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه بلند مدت ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به مبنای پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار های دگردیسی آفرین ملت قرار گیرد.

دکتر تایید کرد رئیس من خواهم کرد کدام ممکن است {سند} دگردیسی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین هم مستند به اطلاعیه گام دوم انقلاب است.

آیت الله رئیسی در موضوع امتحان و تعمیر مرزها دسترسی به {اهداف} انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت اظهار داشت: دشمنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موانعی بر بالا راهی که در آن ما ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردش تأثیر می گذارد مشکل می تدریجی، اما هیچ که متوقف می شود {حرکت} ملت ایران نمی شود. “

او می رود می گوید: ما به غریبه ها مورد توجه قرار گرفت {نمی کنیم}، رفیق {داریم} همراه خود همه شما ارتباط برقرار کنیم، اما به هیچ وجه انتظار برای نمی مانیم کدام ممکن است دیگران بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره های ما را باز کنند. ما تخصص آرم دانش ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اجدادمان یاد گرفته ایم کدام ممکن است مطمئناً نیست به غریبه ها اعتقاد نکنیم. گره {کسی} را باز نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را هم نمی گشایند. ما به دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های ملت اعتقاد {داریم}.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله غالب دانستن درباره وضعیت امور ملت در داخل ابتدای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} فرمودند: میل ندارم در داخل {تریبون} بگویم چه رسیدیم، اما افراد می دانند کدام ممکن است ما چه {شرایط} سختی را پایین بالا گذاشتیم.

رئیس جمهور همراه خود یادآوری غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه هر روز بیش به همین دلیل 700 خانوار بر تأثیر کرونا در داخل ملت در نتیجه عدم وجود کالاهای ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری وجوه بارگیری در داخل ابتدای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم}، اظهار داشت: خیر، اما {حرکت} غالب ما در جهت استقلال در داخل ملت است. . تامین کالاهای ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا کشاورزی می خواست ملت. جهت {حرکت} ما عالی {حرکت} راهبردی {برای تغییر} الگوی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت برای خرید استقلال کشاورزی است.

رئیس جمهور در موضوع کسری وجوه 450 هزار میلیارد تومانی در داخل 12 ماه قبلی، اظهار داشت: به مشاوره رئیس معظم انقلاب کسری وجوه عالی {فاجعه} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما توانستیم بدون داشتن به چاپ پول نقد، استقراض به همین دلیل این مثال حرکت کنیم. به همین دلیل موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند کردن الهام مالی ملت».

دکتر رئیسی در داخل خصوص وجوه 12 ماه 1401 اظهار داشت: 12 ماه قبلی توسعه مقرون به صرفه ملت 4 {دهم} شانس {بوده است} {در حالی که} برآوردهای موجود حاکی به همین دلیل آن قرار است است 12 ماه 1400 توسعه مقرون به صرفه 5 شانس خواهد بود، احتمالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار ما برای 12 ماه 1401 توسعه 8 درصدی است.

رئیس جمهور افزود: ملت در داخل شرایطی بود کدام ممکن است در میان در داخل دوره ها می گفتند اگر {کسی} ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد وزیر نفت می کنیم، اما بلافاصله {شرایط} تخلیه نفت همراه خود {شرایط} موجود قابل بررسی معمولاً نیست. در بازتاب بهبود چشمگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بازگشت} پول نقد نفت به ملت {وجود داشته است}.»

آیت الله رئیسی در موضوع وضعیت امور خرید و فروش کشورمان در داخل قلمرو اظهار داشت: مقدار خرید و فروش خارج از کشور غیرنفتی ملت در داخل 12 ماه قبلی به 100 میلیارد دلار آمریکا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به همین دلیل آن قرار است در نتیجه بهبود تعامل داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از توان همسایگان است. افراد بر این باورند کدام ممکن است به ساده 3-4 ملت در داخل دنیا این بالقوه را دارند کدام ممکن است ادعای بین المللی در دسترس بودن آن قرار است را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط همراه خود دنیا به ساده در داخل همین قبلی ملت مختصر می تواند باشد، اما اینطور معمولاً نیست. همسایه ها معمولاً مورد مشاهده قرار نمی گیرند، بر این مقدمه کدام ممکن است پس به همین دلیل بازدید من خواهم کرد به تاجیکستان، خرید و فروش ما همراه خود این ملت 4 برابر شده است. سهم {بازار} قلمرو ای ما فوق العاده تا حد زیادی به همین دلیل اینجا است.

رئیس جمهور شکسته نشده داد: بعد از همه مذاکرات همراه خود قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه در داخل جاری مشارکت در است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به همین دلیل {میز} مذاکره بیرون نشده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله همراه خود ملاحظه خاص می تواند باشد اما مطمئناً نیست محدودیتی نداشته ایم. مسکن افراد . .

دکتر اظهار داشت. رئیس: در داخل زمان تقدیم وجوه به مجلس نمایندگان هم گفتیم کدام ممکن است این وجوه بی طرفانه به همین دلیل مذاکره است، در نتیجه تصور به روی پای شخصی بایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دارایی ها شخصی اعتقاد کنیم.

رئیس جمهور در موضوع {اهمیت} امتیازات باکلاس در داخل ملت اظهار داشت: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین شورای ایده آل انقلاب باکلاس را بهترینها مرجع باکلاس ملت از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است در داخل چارچوب این شورا {حرکت} در داخل فرهنگ سازی باکلاس دارد. وضعیت امور به گونه ای بود کدام ممکن است به ساده عنوان این شورا باقی مانده بود، اما من خواهم کرد {سند} تحولی را تولید کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورا آن قرار است را تقدیم مقام معظم مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر ایشان را نیز معرفی شد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: دانشگاه ممکن است در داخل اصلاح پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عملکرد داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیز به همین دلیل چشم انداز های بخش استفاده می کند از.

رئیس جمهور در نهایت افزود: علت ایجاد خطاب {نکردن} من خواهم کرد به برخی رسانه ها {حاشیه} سازی بارهای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس ها است. بلافاصله یکی از آنها در نظر گرفته ترفندهای دشمن اینجا است کدام ممکن است ما را به {حاشیه} ببرند. اگر به {حاشیه} بیفتیم به همین دلیل محتوای متنی در اطراف می شویم کدام ممکن است بر مقدمه تعمیر مسائل افراد است.