ماجرای واقع مفید رهبرانقلاب با اشاره به کلزا چه بود؟


محله سیاسی – راجانیوس: قالب وابستگی دانه های روغنی برخی از قالب های وزارت جهاد کشاورزی در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های 11 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 بود کدام ممکن است برای به کاهش وابستگی به کشورهای خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین خواستن نفت ملت در داخل درون تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل شد.

این قالب کدام ممکن است ممکن است پایان دادن شود، در واقع می تواند ایمنی غذایی را بهبود دهد، اشتغال راه اندازی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل خروج فارکس به همین دلیل ملت جلوگیری از جنگ تدریجی. اگرچه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های آن خواهد شد زمان کانون اصلی زیادی روی اجرای این قالب داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 2 شانس ضریب خوداتکایی تقویت کشف شد، اما عقب ماندگی های زیادی {در این} ابزار تبصره شد. این موضوعی است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب نیز در داخل پیام نوروزی شخصی به آن خواهد شد ردیابی کرده اند.

بحث و جدال من خواهم کرد وزیری است کدام ممکن است رئیس انقلاب اشاره کردن کرده اند

وی ذکر شد: چند قبلی 12 ماه پیش به یکی در همه این وزیران کشاورزی با اشاره به کلزا کدام ممکن است یکی در همه داروها مقدماتی تأمین روغن نباتی است، گفتم. او می رود الان چیزهای بی اهمیت دارد، مختصر اش این بود [گفت] نرو؛ می گویند نیاز به داروها مقدماتی نفت را وارد کنیم. مخصوصاً انصراف {نمی کنند}; اقلام درون وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های دولتی نیز می توانند برای خرابکاری استفاده بیشتر از شوند. [امّا] نیاز به پایان یابد، مخصوصاً {کار} سختی است، اما ممکن است نیاز به این {کار} طاقت فرسا را مشارکت در دهند.»

به نظر می رسد مانند است مقام معظم مدیریت به محمود هژتی وزیر سابق کشاورزی کدام ممکن است قالب خوداتکایی در داخل تأمین دانه های روغنی را دنبال می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه های زیادی به همین دلیل کارشکنی {در این} زمینه داشت، ردیابی کردند.

من خواهم کرد واردکنندگان را به نخریدن دانه های روغنی توبیخ کردم

روز سه شنبه 17 شهریور 1394 در داخل نشست سراسری وزارت جهاد کشاورزی به همین دلیل وجود رانت در داخل واردات نفت نپخته برای ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برخی خواهان بهبود هزینه نفت هستند کدام ممکن است منطقی شده است. سراسر جهان گسترده خطر می کنند کدام ممکن است دانه های روغنی نخرند.»

وزیر جهاد کشاورزی وقت به همین دلیل وجود رانت در داخل واردات نفت نپخته برای ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: عده ای می خواهند روغنی را تخصصی ایجاد می کند کل شما جای دنیا منطقی شده است، بهبود دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر می کنند کدام ممکن است دانه های روغنی نخرند. . “

وی خطاب به تجارت روغن نباتی ذکر شد: شما دانه های روغنی را به همین دلیل کشاورز نخریدید، به همین دلیل کشاورز نخریدید، ملت بی صاحب معمولاً نیست کدام ممکن است ممکن است را خطر تدریجی.

حجتی ذکر شد: 4 میلیارد دلار آمریکا وارد شد، همین {مقدار} سرمایه بین نسلی به همین دلیل جمله روغن فروختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های روغنی وارد کردیم. به همین دلیل طرفی به همین دلیل همین الان تهدیدش می کنند ما سویا نمی خریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شما نخریدید.

وی افزود: هزینه نفت سراسر جهان گسترده کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آنجایی تخصصی ایجاد می کند درون ملت بهبود نیافته است، ترسیده کننده است.

اما ملت صاحب ندارد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما به این اشغال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها گوش نمی دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا نیاز به تأمین کلزا به تناوب بهبود یابد، ناخوشایند پشتیبانی شود، خواستن ملت تامین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل زنجیره تأمین حمایت شود، اما ممکن است وجود داشته باشد. مسائل قابل انتساب به رانت در داخل واردات کدام ممکن است نیاز به مراقب بود، چرا کدام ممکن است راهنمای تاپ او می رود شخصا به من خواهم کرد ذکر شد “مراقب واردات باشید”.

بحث و جدال من خواهم کرد تاکید کرد: اگر ما {مشتاق} تأمین نباشیم، تأمین در داخل بازو ما {می ماند}. وضعیت امور {بازار} نفت نپخته جهان به عنوان یک نتیجه به کاهش هزینه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن نفت به {بازار} خوردن فوری کدام ممکن است شناخته شده به عنوان دوسوخت مورد استفاده بیشتر از قرار می گرفت، باعث به کاهش هزینه نفت نپخته شد.

بدون در نظر گرفتن بهبود هزینه فارکس برای واردات به همین دلیل 1224 به 2900 تومان، هزینه این کالا نسبت به قبلی به کاهش کشف شد کدام ممکن است مشکلاتی را در داخل ملت راه اندازی کرد.

وی خاص کرد: مشابه سازی تأمین، واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سموم} در داخل ملت شناخته شده به عنوان اجزا سرزنده در داخل تأمین کالا کشاورزی مفید کدام ممکن است پیش به همین دلیل این مغفول مانده بود، در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {یازدهم} مورد کلمه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی آن خواهد شد بهبود تولیدات کشاورزی بود. ویژه به ویژه استراتژیک کالا

تندی استدلال من خواهم کرد {چیست}؟

در داخل عین جاری منصفانه منبع مفید حاد آگاه به همین دلیل دلیل پشت اظهارات وزیر جهاد کشاورزی خطاب به تجارت روغن نباتی ذکر شد: دانه های روغنی را به همین دلیل کشاورزان خریداری نکنید. تأمین شده شیفته کشاورزان در داخل ازای واردات نفت.

وی افزود: اگرچه به کشاورزان وعده تیز کردن زمانی بدهند اما همراه خود مخالفت جهانگیری معاون اول رئیس جمهور همراه خود بهبود هزینه روغن نباتی، صنایع قطعنامه گرفتند دانه های روغنی را خریداری نکنند.

این منبع مفید حاد آگاه ذکر شد: تجارت روغن نباتی تقاضا بهبود 5 درصدی هزینه روغن را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هفته قبلی توافقاتی صورت گرفت، اما جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند قبلی روز پیش معرفی شد کدام ممکن است نزدیک به شرایطی کدام ممکن است هزینه های در سراسر جهان بهبود یافته است. . از نزدیک کاهش یافته است است، متعاقباً از هر نظرً بهبود هزینه جایز معمولاً نیست.

وی افزود: کارخانجات روغن نباتی نیز 4 میلیارد تومان محموله کلزای تحویلی نمایندگی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت مغان را تیز کردن {نکردند}.

این حاد آگاه روشن سازی داد: 9 تنها واقعی پول نقد کلزا تیز کردن شده، تا حدودی پول نقد بذر گلرنگ {خریداری شده} به همین دلیل 2 ماه پیش به همین دلیل سوی تجارت روغن نباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت روغن نباتی نیز کتباً به نمایندگی دانه های روغنی تیز کردن نشده است. سویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتابگردان به همین دلیل این پس.

وی فقط در مورد تحریک کردن درو کردن تعدادی از دانه های روغنی ذکر شد: به همین دلیل این رو {در حال حاضر} {خریدی} به همین دلیل دانه های روغنی تولیدی شیفته کشاورزان مشارکت در نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پایبندی صنایع روغن نباتی به تعهدات، ناامیدی وزیر را برانگیخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی تصدیق شد: ناامیدی.

این منبع مفید حاد آگاه ذکر شد: به عنوان یک نتیجه هماهنگی صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت روغن نباتی، نقدینگی برای گرفتن دانه های روغنی به همین دلیل کشاورزان غیر منتظره بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} گروه تعاون کشاورزی به فرماندهی {خرید} وزارت جهاد کشاورزی در داخل جاری امتحان کردن این است. وجوه ای برای گرفتن دانه های روغنی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ دستورالعملی برای گرفتن این کالا {وجود ندارد}.

وی در داخل خصوص اسبابک ها مطرح شده مبنی بر تیز کردن 70 تومان به وزارت جهاد کشاورزی (کدام ممکن است بعداً به کشاورزان کمیسیون دریافت می کند) برای واردات {هر} کیلوگرم روغن شیفته تجارت روغن نباتی، ذکر شد: این ماده موضوع ربطی به این ماده موضوع ندارد. آی تی.” شخصی وزارت جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت روغن نباتی.» قرار شد در داخل ازای کل شما واردات، مبلغی برای حمایت به همین دلیل تأمین داخل اختصاص یابد.

{خرید} دانه های روغنی چه شد؟

{سرانجام} در داخل 13 مهرماه 1394 {خرید} دانه های روغنی به همین دلیل محله روغن کشی بیرون شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی القنبری، مدیرعامل وقت نمایندگی بازرگانی دولتی ایران معرفی شد کدام ممکن است معاون وزیر جهاد کشاورزی ماموریت نمایندگی جدیدترین را در داخل خصوص {خرید} تضمینی معرفی شد. کدام ممکن است واحد تولیدی روغن‌کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن‌های طبیعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت عدم {خرید} واحد تولیدی‌ها آن خواهد شد را همراه خود هزینه تضمینی خریداری می‌تدریجی.

بر این ایده دانه های روغنی به همین دلیل 12 ماه 94 شیفته نمایندگی بازرگانی دولتی ایران {خریداری شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام 12 ماه قبلی فاز شخصی در داخل کپک قرارداد کشت وارد این منطقه شد.

بر ایده این گزارش، قالب وابستگی دانه‌های روغنی یکی در همه هشت قالب خوداتکایی برای کالا اساسی بود کدام ممکن است شیفته وزارت جهاد کشاورزی مشارکت در شد. اجرای این ابزار ده ساله کدام ممکن است به همان اندازه افق 1404 تدوین شده بود به همین دلیل نیمه دوم 12 ماه 94 به راه اندازی شد.

بر این ایده در طولانی مدت این ده 12 ماه کمتر از 70 شانس روغن می خواست ملت نیاز به در داخل درون تامین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در داخل آن خواهد شد زمان، اساساً بیشترین کانون اصلی {در این} زمینه بر روی کلزا {بوده است}. همراه خود خاص اینکه این بذر در داخل {پاییز} کاشته می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بارندگی استفاده می کند از به رفع فاجعه کم آبی در داخل ملت نیز پشتیبانی می تدریجی.

محوریت مقام معظم مدیریت نمایشگاه ها کدام ممکن است هر قسمت {نباید} به ساده منصفانه مانترا باشد یا نباشد

همراه خود تحویل داد حدود شش 12 ماه به همین دلیل اجرای این قالب، {انتظارات} مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برآورده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب ماندگی قابل توجهی {در این} زمینه ممکن است وجود داشته باشد. به عبارت نه، طی چند قبلی 12 ماه قبلی، میزان خوداتکایی تنها واقعی حدود 10 شانس بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل حدود شش شانس به شش شانس رسیده است.

به آموزش داده شده است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در داخل 12 ماه 94، حدود 96 شانس روغن می خواست ملت وارداتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6 شانس تأمین درون {بوده است}، اما این رقم در طولانی مدت 12 ماه 98 حدود 16 شانس روغن می خواست ملت را تشکیل می دهد. بر ایده ملت

نزدیک به {اهمیت} ماده موضوع، آقای جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم}، ضمن جلب اعتقاد مجلس نمایندگان، بر خوداتکایی در داخل تأمین دانه های روغنی تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بهبود میزان تأمین دانه های روغنی خبر داد. ضریب خوداتکایی عملکرد آن خواهد شد 50 شانس دانه های روغنی است. نزدیک به تاکید مقام معظم مدیریت بر این ماده موضوع، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیاز به تمام مشکل شخصی را برای جبران عقب ماندگی {تاریخی} {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن ملت به وضعیت امور مناسب در داخل ملت به {کار} گیرند. میدان تهیه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} آنچه در داخل آن خواهد شد است علاوه بر این آرم حدی کدام ممکن است باقی {نماند}.

منبع مفید: مهر