غلبه بر مقاومت در برابر تغییر و ایده های جدید با لوران نوردگرن • پادکست عشق ذهن202: غلبه بر مقاومت در برابر تغییر و ایده های جدید با لوران نوردگرن • پادکست عشق ذهن