ضریب جینی در سال اول دولت در 13 کاهش یافت/حسن روحانی بدترین عملکرد را در توزیع درآمد داشت.


گروه اقتصادی رجا نیوز: مرکز آمار از کاهش ضریب جینی در سال 1400 خبر داد. ضریب جینی طی 8 سال گذشته دولت افزایش چشمگیری داشته است. این نشان دهنده افزایش نابرابری توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است.

شاخص ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد، این نشان می دهد که توزیع درآمد بهتر است و شکاف طبقاتی کاهش می یابد.

دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع درآمد داشت. و در هشت سال گذشته ضریب جینی نسبت به دولت قبل بیشتر شد.

ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از 365 هزار در سال 2011 به 401 هزار در سال 2019 افزایش یافت، به این معنی که شکاف طبقاتی در دولت قبل 9.5 درصد افزایش داشت. این بالاترین نرخ در چند دهه اخیر است.

ضریب جینی در دولت های یازدهم و دوازدهم به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در حالی که در دولت های نهم و دهم با کمترین و کمترین ضریب جینی پس از انقلاب مواجه هستیم.

بر اساس آمار جدید مرکز آمار ضریب جینی در سال 1400 یعنی اولین سال فعالیت دولت سیزدهم به 393000 کاهش یافت.

با حذف ارزهای 4200 تومانی و پرداخت یارانه های 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی پیش بینی می شود ضریب جینی در سال جاری کاهش بیشتری پیدا کند. این نشان می دهد که توزیع درآمد دولت سیزدهم پس از 8 سال ناکارآمدی در دولت قبل بهتر شده است.