تعیین 4615 ناخوشایند جدیدترین عروق کرونر / 39 نفر نه فوت کردند


به گزارش وسط روابط پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، ساعت شب قبلی 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 615 ناخوشایند جدیدترین عروق کرونر در داخل ملت تعیین شد.

به گزارش رجانیوز، به همین دلیل دیروز به همان اندازه درست در این لحظه 15 فروردین 1401 بر مقدمه معیارهای تشخیصی آخرین، 4615 ناخوشایند جدیدترین تحت تأثیر کووید 19 در داخل ملت تعیین شدند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 477 نفر بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید 19 در داخل ملت به 7 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 175 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 780 نفر رسید.

طی 24 ساعت قبلی، 39 ناخوشایند تحت تأثیر کووید 19 جان شخصی را به همین دلیل انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مبتلایان به 140 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 407 نفر رسید.

تا این مرحله 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 895 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 961 نفر به همین دلیل مبتلایان، {بهبود یافته} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به همین دلیل بیمارستان ها ترخیص شدند.

1440 ناخوشایند تحت تأثیر کووید 19 در داخل فاز‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

تا این مرحله 49 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 717 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 847 آزمایش تشخیصی کووید 19 در داخل ملت تکمیل شده است.

{در حال حاضر} 36 کلان شهر همراه خود سایه صورتی، 59 کلان شهر همراه خود سایه نارنجی، 295 کلان شهر همراه خود سایه زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 58 کلان شهر همراه خود سایه آبی وجود دارند.