سخنگوی دولت: عواید عراق بدهی های قبلی است/در ازای فروش پول دریافت شده است.


0
من دوست دارم

عنوان:
مترادف ها:

7.mp4 | دانلود فیلم

موضوع:
سیاست
اقتصاد
فیلم ها
تصویر:
آماده سازی:
0
تایید منشی:
گربه
ویدئو:
فایل 7.mp4
مکان و امکانات نمایش:
آخرین خبرها
محبوب
ربحثه
آخرین خبرها
نام مستعار:
سخنگوی دولت: آنچه عراق دریافت کرده است بدهی قبلی آن است.
دوشنبه 30 خرداد 1401 21:15 ساعت
طرح 2:
0