ساز و کار «انتقال بیمه ای یا سابقه بازنشستگی» مشخص می شود.


به گزارش رجانیوز، نمایندگان شورای اسلامی در خصوص سازوکاری برای انتقال سوابق بیمه ای یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی تصمیم گیری کردند.

شورای اسلامی در جلسه علنی امروز – یکشنبه 2 مردادماه – همچنان در حال بررسی دومین گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح انتقال بیمه یا تفاهم نامه بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی است و مواد 5 و 6 این طرح به تصویب نمایندگان رسیده است.

در ماده 5 این طرح آمده است که انتقال حق بیمه یا کسر بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و بی خانمان ها به سایر سازمان ها و صندوق های بازنشستگی یا برعکس در چارچوب قانونی صندوق مقصد، امکان و مابه التفاوت صندوق حق بیمه یا مستمری این افراد طبق ماده (4) این قانون محاسبه و از متقاضی اخذ می شود.

در بند (6) اصلاحی این طرح آمده است: اشخاص مشمول بند (2) که مایل به انتقال سوابق بیمه مندرج در بندهای (3) و (4) این قانون اعم از اختیاری یا اجباری یا برای هر یک از آنها نباشند. دلیل شخصی که از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط مستثنی شده و عضو صندوق دیگری محسوب می شود. در چارچوب مشروط بندهای (الف) تا (ک) این ماده می توانند تقاضای ایجاد “بازنشستگی مشترک”. طبق قانون، سوابق بیمه ای این افراد تا زمان احراز شرایط تاسیس بازنشستگی در صندوق اصلی نگهداری می شود. (بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت)

ضمناً در بند (الف) ماده (6) این طرح آمده است نحوه دستیابی به شرایط برقراری مستمری فقط با در نظر گرفتن مجموع سوابق پرداختی حق بیمه با صندوق منبع قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی مقصد

بر این اساس، در بند (ب) بند (6) این طرح، شناسایی بازماندگان واجد شرایط میزان حق بیمه و افزایش مستمری سالانه تنظیم می شود. هر صندوق بازنشستگی مربوطه

ضمناً در بند (ج) بند (6) این طرح نحوه احراز شرایط بازنشستگی بیمه شدگان بیان شده است. میزان افزایش مستمری سالانه روش های تشخیص معلولیت نحوه برخورد با مشکلات مکرر استخدام بازنشستگان و سایر امور تابع قوانین هر صندوق مربوطه خواهد بود

مقرر شده در بند (ت) ماده (6) این طرح: میزان مستمری ماهانه پرداختی در هر صندوق بازنشستگی بر اساس سال پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به شرح زیر محاسبه می شود.

مستمری قابل پرداخت برابر است با نسبت متوسط ​​حقوق یا دستمزدهای کسر شده در هر سال به حداقل دستمزد همان سال در طول متوسط ​​مدت دو سال آخر پوشش بیمه ای ضربدر حداقل حقوق در زمان بازنشستگی تقسیم بر 30 برابر آن. سال بیمه شده

بر اساس بند (ج) ماده (6) در مورد تأسیس صندوق بازنشستگی جمعی. صندوق بازنشستگی مقصد تعهداتی دارد. در صورت احراز شرایط تعیین شده از جمله تعداد کل روزهای پرداخت بیمه با هر صندوق درگیر برقراری مستمری به نسبت سال پرداخت حق بیمه برای فعالیت صندوق سهم هر صندوق بازنشستگی طبق سوابق بیمه ای و طبق بند «ت» این ماده با صدور احکام مربوطه به تفکیک محاسبه و توسط صندوق های مربوطه پرداخت می شود.

ضمناً طبق اصلاحیه (ج) ماده (6) این طرح شرط برقراری مستمری، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی مطابق قوانین و مقررات لازم الاجرا و همچنین ارائه مطالبه از بیمه شده است. و بسته به مورد کارفرمایان مرتبط آخرین صندوق بیمه فردی است

همچنین در بند (ج) ماده (6) این طرح، بیمه شده از کارافتاده کامل یا بازماندگان بیمه شده متوفی که واجد شرایط تاسیس صندوق بازنشستگی قانونی در صندوق بازنشستگی نهایی نباشد. صندوق های بازنشستگی مرتبط پرداخت مستمری به بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط به نسبت سال پرداخت حق بیمه نیازمند تایید کمیته صندوق و شورای عالی مربوطه و تصویب است.

بر اساس بند (ح) ماده (6) این طرح، بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط در استفاده از سایر خدمات، مزایا و تعهدات مربوط به مواردی که ارائه نشده است، قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی بیمه نهایی را رعایت می کند. برای در این قانون

در بند (ک) ماده (6) این طرح، صندوق بازنشستگی کل حق بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان را طبق این بند افزایش می‌دهد. با مراجعه به سایر مستمری بگیران آن صندوق با تصویب کمیته وزیر

همچنین در تبصره (1) ماده (6) این طرح آمده است: صندوق بازنشستگی و مراجع اداری ذی ربط موظفند درخواست مستمری ثابت بیمه شدگان را پذیرفته و اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند. الزامات این مقاله

بر اساس تبصره (2) ماده (6) این طرح، سوابق بیمه افرادی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده اند و طبق قوانین مربوطه و شخص حق. به دلیل استعفای قبلی اخراج شد بازنشستگی از خدمات دولتی، پایان کار یا انصراف دائم از خدمات دولتی یا خدمات عمومی، خدمات دولتی یا سایر موارد بازنشستگی و کسر بیمه مربوطه را از صندوق بازنشستگی مربوطه به طور کامل دریافت و پرداخت کرده باشند طبق مفاد این ماده

در تبصره (3) ماده (6) این طرح آمده است: اعضای سازمان بیمه اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.