روغن MCT – عالی تقویت می کند قابل توجه کم خوب ارزش

دفع چربی ها بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاره شدن} ممکن است بخواهید اراده، آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم دارد. مردمان در همه زمان ها نیاز دارند آن قرار است «تقویت می کند معجزه‌آسا» هر دو «گلوله نقره‌ای» هستند به همان اندازه {کار} را سرراست‌تر کنند. راستش را بخواهید هیچ عامل آن قرار است را سرراست {نمی کند}. می توانید داشته باشید ادامه دارد هم نیاز به باسن شخصی را به دلیل {کار} بیاندازید. با این وجود، چند قبلی نکته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفند ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است ممکن است خوب به شما اجازه دهد {سریعتر} به آنجا برسید. یکی در میان نشانگرهای زیر بهبود بلعیدن تری گلیسیریدهای زنجیره {متوسط} ​​(MCTs) هر دو روغن MCT است.

روغن MCT {چیست}؟

روغن MCT چربی ها تأمین شده به دلیل روغن نارگیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته خرما است. به طور معمول است مردمان به ساده به دلیل آن قرار است شناخته شده به عنوان روغن نارگیل یاد می کنند.

حالا در گذشته به دلیل اینکه بپرسید “بهبود بلعیدن چربی ها من می روم چگونه می توانید پشتیبانی می تدریجی؟” نیاز به بدانید کدام ممکن است کل شما {چربی ها} به حداقل یک اندازه گیری راه اندازی نمی شوند.

تا حد زیادی چربی ها های غذایی به دلیل تری گلیسیریدهای زنجیره بلند (LCT) تشکیل شدند کدام ممکن است به دلیل 12 به همان اندازه 18 اتم کربن در هر زنجیره {تشکیل شده است}. تری گلیسیریدهای زنجیره {متوسط} ​​سپس دوباره کوتاهتر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل 6 به همان اندازه 10 اتم کربن در هر زنجیره تشکیل شدند. ناشی از این تمایز در ساختار، این 2 چربی ها خواص قابل توجه متفاوتی دارند.

چه یک چیز MCT ها را {مفید} می تدریجی؟

ناشی از به مقیاس عقب اندازه زنجیره، MCT ها علاقه مند به را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس قابل توجه به زودی متابولیزه می شوند. قرار است به آنها بروند غیر از اینکه شناخته شده به عنوان چربی ها ذخیره شوند، قابل توجه محیط زیست به گاز مورد استفاده قرار گیرد سریع دوباره کاری می شوند. قرار است به آنها بروند شناخته شده به عنوان قدرت قابل توجه {سریعتر} به دلیل گلوکز استفاده بیشتر از می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 2 برابر انرژی در هر خوب و دنج دارند کدام ممکن است قرار است به آنها بروند را به منبع مفید قدرت باور نکردنی در کل روال تمرین از حداکثر دوباره کاری می تدریجی.

روغن MCT به توضیحات {زیر} ممکن است خوب به شما اجازه دهد به همان اندازه خوش نوع شوید:

1. استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن ورزشی را تقویت می بخشد.

2. باعث بهبود چربی ها سوزی (ترموژنز) می تواند باشد.

3. 3. MCT ها {سرعت} متابولیسم را بهبود می دهند.

4. MCT ها توده عضلانی را نگه داشتن می کنند.

خواه یا نه روغن MCT ایمن است؟

علاوه بر این تعدادی از عوارض منفی اشاره کردن شده در نخست (تهوع، مسائل شکم، اسهال)، هشدارهای یکی دیگر با توجه به بیشترین استفاده را ببرید روغن MCT ممکن است وجود داشته باشد:

اجسام کتون شناخته شده به عنوان عالی محصول جانبی متابولیسم MCT تأمین می شوند، متعاقباً بیشترین استفاده را ببرید MCT مشتاق در مورد مبتلایان دیابتی قابل توصیه نمی شود.

اشخاص حقیقی کم کم {بیماری} های کبدی نیز نیاز به به دلیل MCT ها دوری کنند، در نتیجه MCT ها برای عجله به کبد منتقل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود قرار است به آنها بروند ممکن است خوب استرس بی معنی را به کبد وارد تدریجی.

اشخاص حقیقی کم کم آنسفالوپاتی کبدی {نباید} MCT بلعیدن کنند.

استفاده بیشتر از مزمن به دلیل MCT ها ممکن است علاوه بر این {سطح کلسترول} را بهبود دهد.

نتیجه نهایی:

اثبات شده است کدام ممکن است MCT ها استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن ورزشی را تقویت می بخشد، چربی ها سوزی را تسریع می بخشد، متابولیسم می توانید داشته باشید را عجله می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده عضلانی را نگه داشتن می تدریجی.

متعاقباً مطمئنا، قرار است به آنها بروند می توانند کمک خواهد کرد که شما می توانید داشته باشید در دسترسی به {اهداف} سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی قابل توجه {مفید} باشند، با این وجود {نباید} به دلیل قرار است به آنها بروند سوء استفاده بیشتر از کرد در نتیجه عوارض منفی احتمالاً زیادی ممکن است وجود داشته باشد. تحقیق تا حدودی برای ایجاد نتایج مزمن بیشترین استفاده را ببرید قرار است به آنها بروند اجرا شده است.

توصیه من می روم اینجا است کدام ممکن است به دلیل روغن MCT بیشترین استفاده را ببرید، با این وجود به دلیل آن قرار است کم بیشترین استفاده را ببرید. در همه زمان ها به دلیل آن قرار است استفاده بیشتر از نکنید. تنظیم کنید به توجه اینکه چگونه می توانید بدن ما می توانید داشته باشید {به آرامی} به آن قرار است پاسخ نمایشگاه ها. به دلیل آن قرار است برای عالی عملکرد انتخاب شده بیشترین استفاده را ببرید، به همان اندازه در کل طاقت فرسا ترین کلاس ها تمرینی هر دو روزی سطوح پایانی رژیم کم کربوهیدرات شخصی هستید، به شما اجازه دهد.

چون آن است کلیشه می گوید، «چیزی متوسط»

سلب وظیفه: من می روم عالی ارائه دهنده خدمات بهداشتی، پرستار، متخصص مصرف شده هر دو سایر فراهم کردن دهندگان مراقبت های بهداشتی نیستم. اطلاعاتی کدام ممکن است فراهم کردن کرده ام بر مقدمه تخصص سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق رادیکال با توجه به ماده موضوع است. {خطرات} ممکن بیشترین استفاده را ببرید هر تقویت می کند غذایی نیاز به در همه زمان ها همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی در میان بسیاری گذاشته شود. {برای اطلاعات بیشتر}، لطفاً صفحه وب سلب وظیفه رادیکال را در وب سایت آنلاین من می روم ببینید. (از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضلانی