رفلکس های {سریعتر} – بدانید که چگونه رفلکس های شخصی را تقویت بخشید

مهارت تقویت رفلکس‌ها اجباری است، خواه فعالیت های ورزشی‌های طاقت فرسا، تفریحی‌های طاقت فرسا، هر دو پیمایش در راهروهای فروشگاه مواد غذایی باشد یا نباشد. چه منصفانه نینجا باشید، چه منصفانه مبارز {مشتاق} MMA هر دو منصفانه گیمر، حیاتی است کدام ممکن است یاد بگیرید رفلکس های شخصی را تقویت ببخشید. به همین دلیل مقاله من می روم را فقط در مورد چگونگی {سریعتر} ربودن رفلکس بیاموزید.

صرف نظر از آن می‌توانستید به بعد تایسون ضربه بزنید هر دو به خوبی محیط مونتانا پرتاب کنید، اگر {سرعت} تصویری آینه ای او می رود را نداشتید دوباره {مالک} {خواهید بود}. خوش شانس، این مهارت برای بدست آمده رفلکس های به زودی تر به ساده ژنتیکی نخواهد بود، نسبتاً مهارتی است کدام ممکن است می توان آن قرار است را آموخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آن قرار است مسلط شد.

وقتی فقط در مورد استراتژی می خواست برای بدست آمده رفلکس های {سریعتر} در نظر گرفته شده می کنیم، نیاز به آن قرار است را به نیمه های آن قرار است قطع کنیم به همان اندازه آن قرار است را توجه کنیم. حرکت انعکاسی رادیکال به دلیل 3 فاز مجزا {تشکیل شده است}: محبوبیت، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت}. تجزیه و تحلیل فضا روزی بین روزی کدام ممکن است برای اولیه موارد تهدیدی را توجه می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است راه اندازی به پاسخگویی می کنید است. گلزنی روزی است کدام ممکن است به دلیل بدست آورده اید می گذرد به همان اندازه {تصمیم بگیرید} چه کاری مشارکت در دهید، خواه خطرناک به دلیل موفق هر دو پاس ارائه به توپ. {حرکت} فقط اینجا است کدام ممکن است همراه خود چه سرعتی می توانید بدن ما شخصی را {حرکت} دهید.

چندین راهی که در آن برای تقویت رفلکس ممکن است وجود داشته باشد. تعدادی از این راهی که در آن‌ها برای بدست آمده به زودی‌تر رفلکس‌ها، دنبال کردن‌هایی هستند کدام ممکن است برای به کاهش زمان تجزیه و تحلیل بدست آورده اید طراحی شده‌اند، {در حالی که} برخی اکنون نیست صرفاً ورزش‌های به طور منظم هستند کدام ممکن است می‌توانند تجزیه و تحلیل محرک بدست آورده اید را {سرعت} بخشند. عالی اعمال بازتابی آنهایی هستند “حافظه ماهیچه ای” اساس دارند.

حافظه عضلانی حرکت دنبال کردن مکرر منصفانه {حرکت} انتخاب شده برای منصفانه مکان محدود شده است. اصطلاح “حافظه ماهیچه ای” ممکن است تا حدودی فریبنده باشد یا نباشد، در نتیجه 9 تنها واقعی توده عضلانی شخصی را برای پاسخگویی به روشی به دلیل پیش تصمیم گیری شده آماده سازی می دهید، نسبتاً ذهن شخصی را نیز برای مشارکت در همین {کار} آماده سازی می دهید. به کاری در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است روز پس از روز مشارکت در می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه ممکن است علاوه بر این برای منصفانه تازه وارد کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشتان پا گیر باشد یا نباشد، اکنون برای بدست آورده اید به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان شده است. مناسبت ای کدام ممکن است {در حال حاضر} به افکار می رسد تایپ کردن است. وقتی برای اولیه موارد آن قرار است را یاد بدست آوردم زشت بود، با این وجود اکنون انگشتانم به سادگی روی صفحه وب مهم می لغزند. به این دلیل است که علت افتاد کدام ممکن است من می روم در 15 12 ماه قبلی نه زیاد تایپ می کردم.

{در حالی که} حافظه ماهیچه‌ای می‌تواند پاسخی مفهوم‌آل برای تقویت رفلکس‌های بدست آورده اید قادر انتخاب شده باشد یا نباشد، ما اصولاً به چگونگی دسترسی به رفلکس‌های به زودی‌تر به طور معمول علاقه مند به‌مندیم. یکی از بهترین راه ها برای تقویت رفلکس، مشارکت در اشکال از روال تمرین رفلکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آنهاست به همان اندازه بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار بدست آورده اید به 1 روال روال رفتار نکنند.

منصفانه دنبال کردن مهم برای تقویت هر سه فاز به طور دویدن در جنگل هر دو تعدادی از پایین های ناآشنا اکنون نیست است. باشد که می تواند یک باشد دنبال کردن مهم است در نتیجه نیاز به دائماً تنظیم احاطه شخصی را همراه خود {سرعت} نه زیاد تجزیه و تحلیل کنید. بدون در نظر گرفتن {سریعتر} بدوید، دنبال کردن دشوارتر می تواند.دنبال کردن همراه خود توپ پاسخ توپ واکنشی منصفانه توپ شش طرفه است کدام ممکن است به آن قرار است به طور غیرقابل پیشگویی کردن در جهات مختلف بپرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپرد. توپ را به دیوار بیندازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کنید آن قرار است را بگیرید هر دو روزی کدام ممکن است بازگشت به بازگشت به دلیل آن قرار است طفره بروید. چون آن است بالاتر می شوید، امتحان کنید {سرعت} شخصی را بهبود دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو به دیوار {نزدیکتر} شوید.

مشارکت در تفریحی های ویدیویی به ذهن پشتیبانی می تنبل به همان اندازه به زودی بین در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار کردن تغییر تنبل. {در حالی که} تعدادی از تفریحی های ویدیویی وجود دارند کدام ممکن است به ویژه برای دنبال کردن ذهن طراحی شدند، فقط در موردً هر شکل از بازی آنلاین به زودی افکار را در سطوح مختلف نگران می تنبل. این برای تقویت رفلکس اجباری است.

تخیل و پیش بینی محیطی شخصی را سخت کنید تقویت انواع تخیل و پیش بینی ممکن است رفلکس های بدست آورده اید را اساساً تقویت بخشد. روی منصفانه جسم در اطراف هدف اصلی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} ندهید کدام ممکن است چشمان بدست آورده اید را بشکند. به همان اندازه {جایی} که قادر خواهید بود همراه خود {گوشه} توجه ببینید، {عکس} بگیرید. در گذشته به دلیل بالا جاده میدان دید شخصی ببینید چقدر می توانید چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست را ببینید. روز پس از روز تا حدودی دنبال کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان دید شخصی را انشعاب دهید. انتخاب اکنون نیست اینجا است کدام ممکن است منصفانه همراه به دلیل جلوی بدست آورده اید راه اندازی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} پایین سر بدست آورده اید به صورت گرد راهی که در آن برود {در حالی که} شفاف ظاهر شد می تنبل. روزی کدام ممکن است فردی به دلیل میدان دید ناپدید می تواند، مشاهده کنید.

{در حالی که} توصیه بیشترین استفاده را ببرید استراتژی هیپنوتیزم ممکن است علاوه بر این تا حدودی پیش انگشتان پا افتاده به تذکر برسد، تکنیکی به تماس گرفتن ابزار نویسی عصبی-زبانی ممکن است وجود داشته باشد که قادر خواهید بود به دلیل آن قرار است برای هیپنوتیزم کردن شخصی برای به کاهش توجه شخصی به دلیل زمان بیشترین استفاده را ببرید. وقتی منصفانه شرکت کننده بیسبال روز خوبی را سپری می تنبل، توپ را بهتر هر دو آهسته تر به نظر می رسد مانند است. بهتر هر دو کندتر نخواهد بود، با این وجود به تذکر آنها خواهند شد می رسد. آنها خواهند شد شخصی را در حالت خلسه قرار دانش اند، کدام ممکن است به آنها خواهند شد فرصت می دهد دنیای درونی شخصی را {سرعت} بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مؤثر دنیای بیرون از در را به کاهش دهند.

اگر قبلی هفته است کدام ممکن است روال تمرین را {امتحان} کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ بهتر شدن ندیده اید، نیاز به به اجزا آرام مسکن کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این بدست آورده اید را عقب نگه دارند ظاهر شد کنید. این اجزا جای می دهد برنامه کاهش وزن، خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند می باشد یا نباشد. معمولاً {افرادی که} می خواهند رفلکس های شخصی را تقویت بخشند، ورزشکاران همراه خود انجام نخست هستند، مربوط به ب. مبارزان MMA. برای {ماندن} در منصفانه گروه وزنی می توانید به دلیل منصفانه برنامه کاهش وزن طاقت فرسا پیروی کنید. این محدودیت انرژی ممکن است معکوس باشد یا نباشد. هنگامی کدام ممکن است بدن ما بدست آورده اید بنزین رضایت بخش بدست آمده {نمی کند}، راه اندازی به جیره بندی خوردن بنزین همراه خود به کاهش متابولیسم می تنبل. این باعث می تواند ذهن بدست آورده اید واقعاً احساس کندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کندی در پاسخ نماد دهد.

عدم وجود خواب کار کردن یکی دیگر است کدام ممکن است ممکن است زمان پاسخ را به کاهش دهد. بدن ما بدست آورده اید برای ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر شدن به هفت به همان اندازه هشت ساعت خواب همراه خود کیفیت بالا می خواهد. ویژه به ویژه برای ورزشکاران همراه خود انجام نخست کدام ممکن است بدن ما تمیز کردن با عمق دنبال کردن می کنند. آرام شدن بالاتر در ساعت شب و حتی خوابیدن در روز ممکن است فوق العاده {مفید} باشد یا نباشد. خوردن منصفانه تقویت می کند تسریع کننده عصبی را در ذهن داشته باشید. عالی موجود در بازار، طراحی شده برای کمک به دلیل ارتباطات سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اکسیژن رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس شدن.