توسعه 41 درصدی بازدید همراه خود خودرو شخصی شده در داخل نوروز


معاون حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل وزارت راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به دلیل بهبود 47 درصدی سفرهای ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 41 درصدی سفرهای خیابان ای همراه خود اتومبیل شخصی شده به دلیل 25 اسفند 1380 به همان اندازه 13 فروردین 1401 خبر داد.

به گزارش رجانیوز به نقل به دلیل وزارت راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، شهریار افندی زاده در داخل نشست خبری کار کردن ستاد توافق شرکت ها توقف در نوروز کدام ممکن است در لحظه در داخل میراث باکلاس گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده برگزار شد، نزدیک به اینکه بیش به دلیل 90 شانس ذکر شد: برای نوروز 1401 14400 اتوبوس، 24300 مینی بوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30000 استفاده برای حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان ای تصور می شود بود.

معاون وزیر راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی خاطرنشان کرد: به دلیل 25 اسفند 1400 به همان اندازه 13 فروردین 1401 انواع راکبان خیابان ای به پنج میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 438 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 23 نفر رسید کدام ممکن است نسبت به نوروز 12 ماه قبلی 17 شانس بهبود را نمایشگاه ها.

وی انواع {مسافران} ناوگان حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ریلی {در این} گذشته تاریخی را 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 283 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 48 مسافر معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این انواع نسبت به 12 ماه قبلی 47 شانس توسعه داشته است.

افندی زاده انواع {مسافران} داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج از کشور را به 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 195 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 166 مسافر رساند کدام ممکن است نسبت به 12 ماه قبلی 54 شانس بهبود داشته است.

وی افزود: {در این} مدت زمان 413 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 مسافر به دلیل فرودگاه امام خمینی (ره) همراه خود اساساً بیشترین انواع پروازهای در سراسر جهان جابه جا شدند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه قبلی 254 شانس بهبود داشته است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل، راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تصریح کرد: 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 848 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 34 نفر همراه خود حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل دریایی جابجا شدند کدام ممکن است نسبت به 12 ماه قبلی 13 شانس بهبود داشته است.

افندی زاده نزدیک به اینکه اساساً بیشترین تردد نوروزی در داخل خیابان های ملت در داخل 28 اسفند 93 صورت گرفته است، ذکر شد: در داخل زمینه سفرهای زمینی شخصی شده در داخل ایام نوروز، 52 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 771 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 748 تردد بین استان ها {در این} مدت زمان نسبت به نوروز اجرا شده است. تخصصی ایجاد می کند 12 ماه قبلی 41 شانس توسعه داشته است.

وی افزود: 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 هزار سیستم {خودرو} در داخل سفرهای بین استانداری جابجا شد.

خوزستان 167 شانس، بوشهر 109، اصفهان 78، خراسان رضوی 73 شانس، هرمزگان 71 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز همراه خود 49 شانس اساساً بیشترین تردد را در داخل نوروز 1401 نسبت به نوروز 12 ماه قبلی دارند. اساساً بیشترین بازدید کنندگان در داخل نوروز 1401 .

افندی زاده نزدیک به اینکه تا حد زیادی قربانیان توقف در حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان ای سقوط کرده اند، ذکر شد: آمار از واقعی تری توسط پزشکی معتبر ادعا می تواند باشد، با این وجود آمار تلفات در داخل صحنه تصادف ادعا شده عموما رو به به مقیاس عقب است.