دیدار سید عباس صالحی از حسین شریعتمداری


به گزارش رجانیوز، روزنامه کیهان در این مطلب نوشت: صبح دیروز سید عباس صالحی مقام معظم رهبری و رئیس موسسه اطلاعات صمیمانه به موسسه کیهان آمدند. متواضع و سرزده و با لرد حسین ارابه مداری ملاقات کرد.

مدیر مسئول داده ها و کیهان شناسی به گفتگوی صمیمانه نشست. گروهی ناآشنا خاطرات دویی و خاطره آن مرحوم را به نمایش گذاشتند.

این دیدار بدون ادعا و پشت میز شریعت مداری صورت گرفت که روزنامه روز به آن پرداخت. و آقای صالحی گفت که جو را بیشتر دوست دارد. جلسه مدیر مسئول کیهان و اطلاع رسانی حدود یک ساعت به طول انجامید و قرار بود هر از چند گاهی ادامه پیدا کند.روزنامه کیهان در این باره نوشت:

صبح دیروز سید عباس صالحی نماینده ولی فقیه و رئیس نهاد اطلاعات. صمیمانه به موسسه کیهان بیایید. فروتن و سرزده و با حسین آشنا شد شریعت مداری

مدیر مسئول داده ها و کیهان شناسی به گفتگوی صمیمانه نشست. گروهی ناآشنا خاطرات دویی و خاطره آن مرحوم را به نمایش گذاشتند.

این دیدار بدون ادعا و پشت میز شریعت مداری صورت گرفت که روزنامه روز به آن پرداخت. و آقای صالحی گفت که جو را بیشتر دوست دارد. جلسات مدیران مسئول کیهان و اطلاعات حدود یک ساعت به طول می انجامد و قرار است هر از چند گاهی ادامه یابد.