اصل جدیدترین طالبان با اشاره به کشت داروها مخدر


رئیس طالبان همراه خود صدور فرمانی کشت اشکال از داروها مخدر در داخل افغانستان را ممنوع کرد.

به گزارش رجانیوس به نقل به دلیل خبرگزاری فارس، ملابت الله آخوندزاده رئیس طالبان در امروز (یکشنبه) همراه خود صدور فرمانی کشت اشکال از داروها مخدر در داخل افغانستان را ممنوع کرد.

انعام الله سامغانی، سخنگوی طالبان در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت: بر مقدمه اصل مدیریت طالبان، کشت اشکال از داروها مخدر در داخل افغانستان {به طور کامل} ممنوع شده است.

وی افزود: اگر {کسی} این اصل را {زیر} انگشتان پا بگذارد، کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرع او می رود به دلیل بین {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {آن افراد} برخورد می تواند.

مدیریت طالبان حتی می تواند استفاده بیشتر از، حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل، تخلیه، واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات داروها مخدر مشابه با شراب، هروئین، شیشه، کنف و بسیاری دیگر را در داخل در سراسر اطراف افغانستان ممنوع کرد.

این تقاضا در داخل حالی مطرح می تواند کدام ممکن است افغانستان یکی از آنها در نظر گرفته عجیب ترین کشورهای {تولید کننده} داروها مخدر در سیاره است کدام ممکن است توسط خودم 90 شانس تریاک جهان را تامین می تنبل.

در داخل بیست 12 ماه قبلی، حضور نیروهای خارج از کشور در داخل افغانستان، تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشت داروها مخدر را {در این} ملت به میزان بی سابقه ای بهبود دانش است.