در داخل مخزن بنزین خورده شدن بدست آورده اید {چیست}؟

اگر 12 ماه قبلی جنگ بی جی پن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنی فلوریان را تماشا کرده باشید، عبارت “بررسی کردن مخزن بنزین” را بیش به دلیل خوب موارد مفسر شنیده اید. سوالی کدام ممکن است مطرح شد در موضوع شرطی شدن پن بود. او می رود در گذشته به دلیل آن خواهد شد جنگ خوب نرم افزار سازماندهی قلبی عروقی جدیدترین را مشارکت در اطلاعات بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل راند دوم درست مثل در همه زمان ها سریع به تذکر نمی رسید. تذکر مفسر این بود کدام ممکن است باک بنزین پن در داخل جاری نگاهی به شدن بود…..کمی فقط سست به تذکر میرسید…..خواه یا نه تمرین جدیدترین به سختی کافی بنزین در داخل باکش گذاشته بود؟ خواه یا نه او می رود مقدار بیش از حد از اعمال کرده بود؟ پن در داخل آن خواهد شد جنگ پیروز شد، با این وجود در نظر گرفته شده کردم مفسر سؤال بزرگی را مطرح کرده است. این سوالی است کدام ممکن است کل شما مبارزان نیاز به دائماً به دلیل شخصی بپرسند: خواه یا نه نرم افزار جریان هوا من خواهم کرد در داخل باک من خواهم کرد بنزین می اندازد هر دو در داخل جاری اعمال مقدار بیش از حد از هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعیت وقتی زمان جنگ است تمیز می دوم؟

مشارکت در روال تمرین قلبی (بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این) زحمت کش تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زودی تر برای مدت زمان بسیار طولانی تر لزوماً جریان هوا بهتری راه اندازی {نمی کند}. اعمال سازماندهی به سادگی به اعمال ارائه بافت های عضلانی برای مشارکت در {کار} همراه خود عمق هر دو مدت زمان معین نخواهد بود، تا حدودی اعمال بافت های عضلانی برای ذخیره بنزین همراه خود {سرعت} کامل است. این شامل می شود:

مصرف کردن هر روز کربوهیدرات، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها فراوان برای بنزین تمام اجزای اعمال بدست آورده اید

زمان دقیق وعده های غذایی مصرف کردن: در گذشته، حین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل فعالیت های ورزشی

هیدراتاسیون دقیق

اگر می‌خواهید ماهیچه‌ها را نگه داشتن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر بمانید، کامل بلعیدن هر روز نیاز به فراوان باشد یا نباشد. اگر به سختی کافی کربوهیدرات نمی خورید، به طور بدون شک عدم وجود را همراه خود دور شدن مقداری ماهیچه مورد استفاده قرار گیرد شناخته شده به عنوان بنزین جبران می کنید. حتی می تواند مهارت بدن ما برای سوزاندن چربی ها را {محدود} می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر {ماندن} را دشوارتر می‌کنید.

بگذارید بازهم دوباره بگویم. برای اینکه همه قطعات {به درستی} {کار} تدریجی، نیاز به کربوهیدرات، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها بخورید. اگر در داخل بلعیدن کربوهیدرات کوتاهی کرده اید به همان اندازه بتوانید پروتئین بیشتری بخورید، پس مهارت بافت های عضلانی شخصی را برای ذخیره بنزین اصلاح اطلاعات اید. همین جا هیچ راهی که در آن کوتاهی {وجود ندارد}. مصرف کردن مقدار بیش از حد پروتئین شناخته شده به عنوان بنزین در داخل ماهیچه ذخیره نمی شود. حتی می تواند به طور جادویی بافت های عضلانی دوسر عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب راه اندازی {نمی کند}. کربوهیدرات ها شناخته شده به عنوان بنزین در داخل ماهیچه ها ذخیره می شوند. فعالیت های ورزشی کربوهیدراتی کدام ممکن است باعث راه اندازی بافت های عضلانی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب می تواند باشد. پروتئین عضله جدیدترین را ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتز می تدریجی. همین جا مواظب باش گوش کن چی گفتم ماهیچه به دلیل پروتئین نوسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 عظیم شدن به پروتئین می خواهد. اگر بیش به دلیل آنچه کدام ممکن است خواستن دارید پروتئین می خورید، می تواند حیاتی باشد کدام ممکن است بدانید پروتئین اضافه شده منبع مفید انرژی اضافه شده است. انرژی اضافه شده به ساده چند مورد آخر {سرنوشت} دارد. ممکن است می توانند تجزیه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تا حدی} از بین بردن شوند هر دو می توانند شناخته شده به عنوان چربی ها ذخیره شوند. مقداری به دلیل پروتئین اضافه شده به اسیدهای آمینه تجزیه می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس با استفاده از ادرار از بین بردن می تواند باشد. مابقی آن خواهد شد در واقعیت شناخته شده به عنوان چربی ها ذخیره می تواند باشد —– موفق بهتر. در داخل تعداد زیادی از مواقع این دقیقاً دلیلی است کدام ممکن است خوب شخص ممکن است مشابه با خوب {سگ} فعالیت های ورزشی تدریجی، تقویت می کند های پروتئین بلعیدن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً از لاغر نشود.

در میان بدست آورده اید در نظر گرفته شده می کنید، “آره، با این وجود خواه یا نه نمی دانید کدام ممکن است کربوهیدرات ها باعث بهبود آب می شوند؟ در واقعیت وقتی ممکن است را نمی خورید، لاغرتر به وجود می آورد.”

پاسخ این است من خواهم کرد؟ مطمئنا، کربوهیدرات ها آب را گرفتن می کنند. همه می دانند کدام ممکن است {به همین دلیل است} کدام ممکن است ممکن است را در گذشته به دلیل بار کردن نمی خورید. باشد که می تواند یک باشد تکنیک خواستن مدت زمان برای خوب عملکرد خواستن مدت زمان است. پس چی؟ تمرین مزمن است. اجتناب به دلیل کربوهیدرات ها یک روش {بلند مدت} بسیار وحشتناک است. {افرادی که} به این اصل پایبند هستند، آنهایی هستند کدام ممکن است 3 در اطراف نمی توسعه. قطعاً 5 در اطراف نمی توسعه. تنها واقعی دعای ممکن است اینجا است در اطراف 1 تسلیم شوند. به همین دلیل، پیام برای اسکان؟ نیاز به کربوهیدرات داشته باشی

خوب شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد بگیرید کدام ممکن است برای اعمال بنزین گیری کنید.

مری بل RD/LD