«دره شیرز» {گوشه} ای به همین دلیل بهشت ​​در داخل شخصیت لرستان است


دره فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدنی “شیر آب” در داخل حدود 55 کیلومتری کلان شهر خداشت در داخل استان لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قلمرو ای به تماس گرفتن اولاد گوباد قرار دارد.

دره شیرز یکی در میان زیباترین {مناطق} گردشگری در داخل غرب ملت است تخصصی ایجاد می کند نزدیکی رودخانه به یادماندنی سمارا یافت می شود.

این قلمرو خارق العاده در داخل بالا 1100 متری به همین دلیل مرحله اقیانوس واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل فصل تابستان دارای طبیعتی قابل توجه مخمل خواب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده می باشد یا نباشد.

برای موفقیت در این قلمرو فوق العاده ابتدا نیاز به به شهرستان کوهدشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به همین دلیل آنجا به قلمرو اولاد قباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره شیراز بروید.

وجود صخره های فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب کهنسال در امتداد طرف آبراه شایسته شیرز همراه خود هوای با کیفیت بالا این قلمرو را زیباتر کرده است.

منبع مفید: فارس