داروار مانع از دسترسی افراد سودجو به منابع ملی می شود.


سرپرست تیم ارزیابی و بازرسی بیمه سلامت ایران در بحث برنامه ریزی برای تغییر مدل پرداخت یارانه دارو گفت: با اجرای طرح درور. افراد سودجو از سرقت منابع کشور جلوگیری می کنند.

به گزارش رجانیوز، مهدی قنادی افزود: اجرای طرح تغییر مدل پرداخت ارز ترجیحی داروها در ابتدای اجرای این طرح باعث نگرانی بیمه گران شد. اما با تمهیدات مناسب در استان حتی شروع اعتراضات از این فرصت برای برنامه ریزی از دستان سودجویان و بازار استفاده کرد. داروها را به نفع بیمه شده (بیمار) می آوریم به گونه ای که ضمن افزایش تعداد قراردادها در بخش های زیادی از داروهای پرداختی بیمه شده نسبت به قبل کاهش یافته است.

وی هدف از اجرای جدی این طرح را جلوگیری از پنهان کاری و بهره برداری برخی افراد سودجو دانست.

کنادی، قاچاق مواد مخدر را بخشی از یک سرمایه گذاری انتفاعی سابق دانست و ادامه می دهد: با اجرای این طرح. بسیاری از مردم از این بازار بریده اند. و این طبیعی است که برخی افراد اعتراض کنند.

وی گفت: کار با سامانه های الکترونیک نسخه پیچیدگی هایی دارد. و در واقع تلاش اصلی بر دوش همه همکاران استان است. که شایسته تقدیر و تشکر است.»

رئیس تیم ارزیابی و بازنگری بیمه سلامت ایران با اشاره به مقاومت و مقاومت برخی افراد در اجرای طرح نسخه الکترونیکی، تاکید کرد: علیرغم همه موانع توزیع همکاران ما در استان می توانند انجام دهند. برای رسیدن به این هدف. به نحوی که پس از تکمیل طرح نسخه الکترونیکی مراکز تشخیصی و درمانی هنوز آماده بازگشت به نسخه های کاغذی نیستند. و اقدام قبلی نسخه الکترونیکی منجر به پیگیری شد. پرداخت یارانه دارو در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه های اجتماعی و بدون زیرساخت های الکترونیکی یارانه دارو تقریبا غیر ممکن است حفظ و تلاش سازمان بیمه پایه. در سال‌های گذشته، موارد مرتبط با پلیس الکترونیک منجر به ساده‌سازی قانون و حقوق بیمه‌شدگان شد.

وی هدف از ارزیابی میدانی و پایش فعالیت را شناسایی نقاط قوت، ضعف و مشکلات در ارائه خدمات بهتر به مردم دانست و گفت: با توجه به تغییرات، مدل سازمانی باید تغییر کند و یکی از آنها. نتایج این نظارت ها یک استان می تواند شکل خود را تغییر دهد.

قنادی با تاکید بر اهمیت ممیزی درون فرآیندی افزود: ما سه نوع ممیزی در داخل داریم. که اولین مرحله قبل از سرویس انجام خواهد شد بنابراین، در صورت مشاهده هر گونه اشکال و کمبود مشکلات قبل از سرویس حل خواهد شد. به بیمه شده ممیزی بعدی یک ممیزی ضمن خدمت است که توسط یک سیستم آنلاین اداره می شود و در نهایت یک بررسی پس از خدمت داریم که با بررسی انحرافات استاندارد در داده ها در ماه های بعد از ارائه خدمات، عملکرد را ارزیابی می کند.

سرپرست تیم ارزیابی و بازرسی بیمه سلامت ایران تاکید کنید که ما به مرحله بررسی کیفیت خدمات رسیده ایم و گفته ایم که قبل از راه اندازی سامانه الکترونیکی. می تواند فرآیندهای موجود را کنترل و نظارت کند یک مسیر ثابت، چه در مرحله اول ما خدماتی را چه در حین سرویس و چه پس از استفاده از سرویس ارائه نمی دهیم. اما اکنون می‌توانیم عملیات را با جزئیات بررسی کنیم.