حرفه افسانه ای مانی پاکیائو در عکاسی
مانی پاکیائو از یک جوان فیلیپینی گرفته تا جنجال بزرگترین بوکسور تاریخ ، فاصله زیادی با حرفه بوکس حرفه ای خود داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید