تداخل جدی در اینترنت و شبکه های تلفن همراه


شبکه های تلفن همراه برای برخی از کاربران در مناطق خاصی از تهران غیرقابل دسترسی است.

رجانیوز به نقل از فارس، بسیاری از اتصالات اینترنت ثابت این شرکت قطع شده و یا با مشکلات جدی مواجه هستند. شبکه های تلفن همراه همچنان برای برخی از کاربران در برخی مناطق تهران غیرقابل دسترسی است. و حتی نشان دادن آنتن اما نمی تواند تماس های خروجی برقرار کند