تامین کننده 50 درصد درآمد کشور در استان تهران.


رجانیوز، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعلام کنند که بیش از 50 درصد درآمد کشور است این شامل درآمدهای مالیاتی ملی و استانی می شود. و درآمد سایر دستگاههای اداری در استان تهران داده می شود.

داوود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گزارشی از منابع عمومی بودجه استان تهران در 12 ماهه سال 1400 و چهار ماهه اول سال 1401 به ایرنا ارائه کرد.

وی در مقایسه عملکرد درآمد عمومی استان نسبت به بودجه مصوب و مدت مشابه سال گذشته گفت: درآمد عمومی مصوب تهران نسبت به سال قبل 55 درصد رشد داشته است. و درآمد مالیاتی مصوب امسال 57 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل اقتصادی تهران گفت: رشد مالیات مستقیم مصوب 61 درصد و مالیات غیرمستقیم 52 درصد و سایر مصوبات درآمدی است. استان نسبت به سال قبل 12 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: بهره وری منابع عمومی از بودجه چهار ماهه سال 1401 شهر تهران بالغ بر 690 میلیارد ریال معادل 101 درصد وصول شد که از این میزان 103 درصد درآمدهای مالیاتی و سایر ادارات اداری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 80 درصد محقق شد.