برای {آزادی} زندانیان به پشتیبانی عالی میلیارد دلاری رئیس انقلاب خواستن است


به طور همزمان سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین جشن گلریزان در داخل ستاد دی کاولار، رئیس معظم انقلاب اسلامی، عالی میلیارد تومان به این امر رضای خدا اختصاص دادند.

بر مقدمه تجربیات همه چیز دوباره تشکیل ارائهبه طور همزمان سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین جشن سکونت سرپرست گلریزان در داخل ملت، ویژه پشتیبانی به {آزادی} رئیس بی بضاعت رئیس انقلاب اسلامی به همین دلیل اسرا، مبلغی بالغ بر عالی میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته است کدام ممکن است موجب رضای خداوند است.

جشن گلریزان همه شما ساله در داخل ماه مبارک رمضان به همت ستاد مردم معامله با به دیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به زندانیان نیازمند همراه خود حضور جمعی به همین دلیل مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیران در داخل تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای مختلف ملت برگزار می تواند.