{بازار} {سهام} 12 ماه اخیر را همراه خود رشدی تحریک کردن کرد


به گزارش خبرگزاری ایران (ایرنا)، راجانئوس، شاخص کامل بورس اوراق بهادار تهران درست در این لحظه (شنبه 6 فروردین) همراه خود 23 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 529 واحد توسعه، 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 390 هزار واحد بهبود کشف شد. دکتردر داخل یکپارچه پیشنهادات درست در این لحظه بورس (بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون)، بیش به دلیل 10 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 864 میلیون سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به قطعا ارزش آن را دارد 59 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 583 میلیارد ریال در داخل بیش به دلیل 595 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 168 نوبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد.

در داخل یکپارچه پیشنهادات بورس تهران، بیش به دلیل 9 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 379 میلیون سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به قطعا ارزش آن را دارد 46 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 143 میلیارد ریال در داخل 433 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 567 نوبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد.

شاخص کامل (همگن) نیز همراه خود 2266 واحد بهبود به رقم 350 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 545 واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص هزینه (همگن) همراه خود عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 420 واحد توسعه به رقم 218 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 615 واحد رسید.

شاخص {بازار} اول همراه خود بهبود 24836 واحدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص {بازار} دوم همراه خود بهبود 238 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 884 واحدی مواجه شد.

ممکن است حتی در داخل بین تمامی نمادها، تصویر فلز مبارکه اصفهان (فلز) همراه خود 3676 واحد، سراسری صنایع مس ایران (خانوار) همراه خود 3011 واحد، انشعاب نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین پارسیان (پارسان) همراه خود 1290 واحد، نفت پتروشیمی تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین (تابیکو) همراه خود 1227 واحد، پالایشگاه بندرعباس (شبندر) همراه خود 1213 واحد، پالایش نفت اصفهان (شبنا) همراه خود 1120 واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی پردیس (شبدیس) همراه خود 1944 واحد تاثیر سازنده بر شاخص {سهام} داشتند.

در برابر این، نمایندگی موقعیت گرفتن تامین اجتماعی (شستا) همراه خود 205 واحد، گروه بهمن (خبهمن) همراه خود 57 واحد، سرمایه نوین (تنوین) همراه خود 43 واحد، موسسه مالی خاورمیانه (را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ژاپنی) همراه خود 37 واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق آب (هاتید). ) همراه خود 35 واحد . موارد تاثیر نامطلوب بر شاخص بورس داشتند.

بر مقدمه این گزارش، نمادهای ایران {خودرو} ({خودرو})، سایپا (خسابه)، نمایندگی موقعیت گرفتن تامین اجتماعی (شستا)، انشعاب موقعیت گرفتن ایرانیان {خودرو} (خجستر)، سراسری صنایع مس ایران (فامیلی)، پارس {خودرو} (خبر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کن روغن تریر اصفهان (شبنا) در داخل نمادهای پیچیده.

گروه خودرویی نیز در داخل پیشنهادات درست در این لحظه اصلی گروه های اقتصادی عظیم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} گروه 279 میلیارد سهم به قطعا ارزش آن را دارد 2817 میلیارد ریال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد.

فینال وضعیت امور نشانگر OTC

شاخص فرابورس نیز درست در این لحظه بیش به دلیل 175 واحد توسعه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رقم 18 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 553 واحد رسید.

{در این} {بازار} عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 485 میلیون سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به قطعا ارزش آن را دارد 13 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 440 میلیارد ریال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع پیشنهادات بیرون به دلیل بورس درست در این لحظه به بیش به دلیل 161 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 601 نوبت رسید.

کدهای پلیمری آریا ساسول (آریا)، فلز جنوب هرمزگان (هرمز)، پوشش بیمه پاسارگاد (BPAS)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، پالایش نفت شیراز (شیراز)، نفت ایرانول (شرانل) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی زاگرس (زاگرس) همبستگی سازنده داشتند. همراه خود تاثیر بر شاخص های فرابورس

گروه موقعیت گرفتن میراث باکلاس (سمگا)، پوشش بیمه سامان (باساما)، پوشش بیمه خرید و فروش نو (BNO) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس ایران (OTC) نیز تاثیر نامطلوب بر شاخص فرابورس داشتند.