اولین خورشید گرفتگی را در قرن پانزدهم ثبت کنید.


0
من دوست دارم

در مورد موضوع:
مترادف ها:
نحوه نمایش تصاویر:
نمایش تصویر اول > تصویر بزرگ در ابتدای خبر.
نمایش همه تصاویر > آلبوم عکس در انتهای خبر
موضوع:
چند رسانه ای
تصویر
تصویر:
طرح کلی:
0
تاییدیه وزیر:
گربه
نمایش مکان و امکانات:
چین مرکزی
سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 22:58.
طرح 2:
0