بهبود 9 دلاری هزینه نفت در داخل بازارهای جهان


{هر} بشکه نفت برنت دریای شمال خارج از آن بورس سیب بزرگ حدود 9 دلار آمریکا بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 109.1 دلار آمریکا رسید.

هزینه نفت نپخته برنت دریای شمال در لحظه (26 اسفند) در داخل بازارهای جهان همراه خود 8 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 77 عرف بهبود نسبت به فینال هزینه ها در داخل بازارهای جهان در لحظه (26 اسفند) کدام ممکن است مقایسه شده است همراه خود فینال هزینه ها قرار دارد، به 109 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک کنوانسیون رسید. هزینه ها: پیشنهادات دیروز شاهد بهبود 8.88 درصدی بود.

هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت نیز در داخل بازارهای جهان همراه خود 6 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 89 عرف بهبود به 104 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 عرف در داخل {هر} بشکه رسید کدام ممکن است نسبت به فینال هزینه پیشنهادات دیروز 7 شانس بهبود داشت.

هزینه نفت وست تگزاس اینترمدیت نسبت به 5 روز قبل 4.53 شانس هر دو 4.95 دلار آمریکا کاهش یافته است است، وست تگزاس اینترمدیت 15.93 شانس هر دو 14.34 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 ماه پیش 35.54 شانس هر دو 27.37 دلار آمریکا بهبود یافته است.