اطلاعات مطالبات عمده بانکی منتشر شد.


گروه اقتصادی رجا نیوز: با استناد به ماده 1 ماده د تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور مبنی بر انتشار مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص بزرگ و ذیربط شبکه بانکی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. آخرین مصوبه ایران و شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه تسهیلات و تعهدات بیش از یک میلیارد ریال است، دارای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط اطلاعاتی در مورد «تاسیسات کلان و حوادث غیرمترقبه» 18 و «اشخاص وابسته» 22 بانک و مؤسسه اعتباری تا پایان شهریور 1401 که خلاصه شده است شامل اطلاعات مربوط به «تسهیلات کلان غیر در گردش» برای هر بانک به تفکیک منتشر می شود.

شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات مربوطه و تعهدات مهم سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از بررسی نهایی و پس از بررسی نهایی منتشر خواهد شد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد فهرست اعتبارات عمده بانکی و بدهی های احتمالی در پایان سه ماهه نخست سال جاری نهایی شده است. به همراه اطلاعاتی در مورد تسهیلات بزرگ غیرجاری و تعهدات طرفین درگیر. برای هر بانک به طور جداگانه به روز و منتشر می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در سه ماهه نخست سال جاری 24 فقره تسهیلات و موارد احتمالی بانکی خرد از 25 بانک اعلام شد. که منتشر شده است

لازم به ذکر است تعریف مصداق انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان. تسهیلات کلان اقتصادی تجدیدناپذیر و مشمولان بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1401/3/31 شورای پول و اعتبار در این خصوص که؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع یا شخص مرتبط. که حداقل به یک میلیارد ریال می رسید و طبق مثال مطابق با احکام مندرج در قسمت اول بند «د» تبصره (16) قانون بودجه ب.ه.1401 کل کشور خواهد بود. اتفاق افتاده است

لازم به ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک ملی ایران در ابتدا بررسی شده و امکان تغییر اطلاعات پس از ارزیابی و بررسی نهایی وجود دارد.

شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات مربوطه و تعهدات مهم سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از بررسی نهایی و پس از بررسی نهایی منتشر خواهد شد.