استراتژی ملی ورزش جوانان | health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) یک منبع ضروری برای سیاست گذاران و تصمیم گیران مهم ورزش جوانان است. هدف این است که فرهنگ ورزش جوانان آمریکایی را بر اساس یک دیدگاه مشترک متحد کند: روزی که همه نوجوانان به ورزش دسترسی داشته باشند ، تشویق شوند و به ورزش دسترسی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید