آزمایش موشک ابری ناسا به تعویق افتاد


ناسا آزمایش بسیار مهم موشک SLS را مورد استفاده قرار گیرد در داخل ماموریت آرتمیس به تعویق انداخت.

این گروه دیروز تعیین گرفت موشک را بنزین گیری تدریجی، عملیاتی کدام ممکن است بخشی به دلیل آزمایشی برای شبیه سازی شمارش معکوس برای ماموریت امسال Artemis 1 بود.

دیروز ناسا معرفی شد کدام ممکن است این آزمایش را در نتیجه نقص در داخل سکوی پرتاب موشک مشارکت در نداده است.

در گذشته به دلیل اینکه پرسنل ناسا 700000 گالن بنزین مایع را به مخزن بنزین موشک بریزند، متوجه شدند کدام ممکن است سیستمی در داخل سکوی پرتاب کدام ممکن است عملکرد اساسی در داخل ایمن سازی موشک ایفا می تدریجی، به دلیل {کار} افتاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} سکو را گیج کننده قرار دهد. برای این منظور ملخ هایی برای {حذف} گازهای کشنده ای همراه خود راه اندازی استرس خوش بینانه در داخل فضای معامله بسته اجکتور لازم است. با این وجود تکنسین ها نتوانستند بنزین را به صدا به موشک {انتقال} دهند.

ناسا احتمالاً همین الان یک بار دیگر این آزمایش را مشارکت در خواهد داد، اگرچه این آزمایش به اجزا مختلفی به دلیل جمله به راحتی در دسترس است در دسترس بودن بنزین متکی است.

این آزمایش سطح عطف مهمی برای ناسا است. آژانس فضایی آمریکا منصفانه دهه گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 23 میلیارد دلار آمریکا برای بهبود موشک SLS هزینه مربوطه کرده است.

این موشک عملکرد کلیدی در داخل نرم افزار های ناسا برای بازدید به ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر به دلیل آن قرار است دارد.