فینال آمار تخلیه سینمای ایران/ «حیثیت مهدی» به 2 میلیارد دلار آمریکا رسید


همراه خود برخاستن {تعطیلات} نوروزی، تخلیه بازدیدها جهش چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر سینماهای مد روز به همین دلیل تمام قابلیت سینماها برای تعمیر خواستن مردمان استفاده بیشتر از کرده اند.

{در این} میان «پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مهدی»، «ساقبند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شادروان» گوی سبقت را به همین دلیل نه تصاویر حرکتی های ایرانی ربودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه میلیاردی داشتند. در داخل {زیر} نگاهی {داریم} به فینال آمار تخلیه تصاویر حرکتی های سینمای ایران.

تصاویر حرکتی سینمایی «{سگ}» کدام ممکن است چهارشنبه 25 اسفند اکران شد، تا این مرحله 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 632 میلیون تومان تخلیه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دید به 66 هزار تماشاگر را به شخصی گرفتن کرده است. این تصاویر حرکتی پرفروش ترین تصاویر حرکتی نوروز 1401 تا این مرحله {بوده است}.

«سناریو مهدی» کدام ممکن است به همین دلیل چهارشنبه 18 اسفند اکران شد، تا این مرحله 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 75 میلیون تومان تخلیه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 62 هزار تماشاگر را به سینماهای ملت معرفی شده است است. این تصاویر حرکتی در داخل رتبه دوم تخلیه تصاویر حرکتی های نوروزی 1401 قرار گرفت.

تصاویر حرکتی سینمایی «شادروان» کدام ممکن است به همین دلیل چهارشنبه 25 اسفند اکران شد، تا این مرحله به تخلیه خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 329 میلیون تومانی انگشت یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 35 هزار بیننده را گرفتن کرده است. این تصاویر حرکتی در داخل رتبه {سوم} تخلیه تصاویر حرکتی های نوروزی 1401 قرار گرفت.

«شخص بازنده» کدام ممکن است چهارشنبه 25 اسفند اکران شد، تا این مرحله 900 میلیون تومان بلیت فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دید به 22 هزار بیننده گرفتن کرده است. این تصاویر حرکتی در داخل تخلیه تصاویر حرکتی های نوروزی 1401 چهارم شد.

روز a 0 کدام ممکن است روز چهارشنبه 25 اسفند اکران شد، تا این مرحله 700 میلیون تومان بلیت تخلیه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 19 هزار تماشاگر را به شخصی گرفتن کرده است. این تصاویر حرکتی در داخل رتبه {پنجم} تخلیه تصاویر حرکتی های نوروزی 1401 قرار گرفت.

خوب گل توسط خودم کدام ممکن است اکران شخصی را به همین دلیل چهارشنبه 18 اسفند تحریک کردن کرد، تا این مرحله 124 میلیون تومان بلیت فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3600 بیننده را به شخصی گرفتن کرده است. این تصاویر حرکتی در داخل رتبه {ششم} تخلیه تصاویر حرکتی های نوروزی 1401 قرار گرفت.

ممنوعه کدام ممکن است چهارشنبه 18 اسفند اکران شد تا این مرحله 92 میلیون تومان بلیت فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3000 تماشاگر را به شخصی گرفتن کرده است. این تصاویر حرکتی در داخل رتبه آخر تخلیه تصاویر حرکتی های نوروزی 1401 قرار دارد.